Nya Vår­bergs IP

SkärholmenDirekt - - SKÄRHOLMEN -

Multi­hall: Tek­nik­hall för fot­boll med enk­la läk­ta­re, en full­stor id­rotts­hall och ytor för fri­tids­verk­sam­het.

Fri­tids­gård: I an­slut­ning till multi­hal­len ska det byg­gas en fri­tids­gård med id­rotts­pro­fil.

Black box: I fri­tids­går­den ska det fin­nas en black box-hall för till ex­em­pel dans, te­a­ter och mu­sik.

Tre ut­om­hus­pla­ner: Två nya konst­gräs­pla­ner (7-man­na och 11-man­na) samt om­lägg­ning av den nu­va­ran­de konst­gräs­pla­nen (11-man­na).

Spon­tanid­rott: Ut­om­hus ska ytor för spon­tanid­rott, en upp­lyst mo­tions­slinga och en rund­ba­na för friidrott att an­läg­gas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.