Hem­be­sök ska få be­bi­sar i Bot­kyr­ka att bör­ja lä­sa

SkärholmenDirekt - - SÖDRA SIDAN - An­na Sjögren

Har du en bä­bis hem­ma? Då kan du snart få be­sök av bib­li­o­te­ka­ri­er­na An­net­te och To­ne. I vec­kan star­ta­de ”Bib­li­o­te­ket knackar på” – en pro­jekt som ska få barn­fa­mil­jer att lä­sa mer och ut­veck­la sitt språk.

Från och med den här vec­kan kom­mer bib­li­o­te­ka­ri­er­na An­net­te Nord­man Al­husa­i­ni och To­ne Karl­sen att pac­ka en dra­ma­ten­väs­ka full med färg­gla­da barn­böc­ker och knac­ka på hus­håll i Storvre­ten och Nors­borg där det bor sex må­na­der gam­la bä­bi­sar.

– Vi har valt ut tugg­vän- l i ga kar­tong­böc­ker med star­ka fi­na fär­ger som det ska kän­nas lust­fyllt att sit­ta ner och um­gås med. Och om det finns sys­kon har vi med böc­ker till dem ock­så, be­rät­tar To­ne, bib­li­o­te­ka­rie på Tum­ba bib­li­o­tek.

Bra för språk­ut­veck­ling

De hop­pas ock­så få kom­ma in och pra­ta en stund med för­äld­rar­na och upp­munt­ra dem till att lä­sa, sam­spe­la och pra­ta med bar­net på det språk de är be­kvä­ma med.

– Till stor del hand­lar det om att pra­ta med för­äld­rar och på­min­na dem om att de spe­lar den mest be­ty­del­se­ful­la roll i sitt barns språk­ut­veck­ling, sä­ger To­ne.

I vec­kan häl­sa­de de på hem­ma hos två fa­mil­jer i Storvre­ten. In­för be­sö­ket ha­de de skic­kat ut ett kort med en bild på sig själ­va och när de skul­le kom­ma.

– Det gick jät­te­bra, de ha­de vän­tat på oss! Vi fick kom­ma in och pra­ta, de­la ut bok­gå­vor och så läs­te vi li­te för bar­nen, sä­ger An­net­te, bib­li­o­te­ka­rie på Hall­un­da bib­li­o­tek.

Lik­nan­de pro­jekt i Stor­bri­tan­ni­en har vi­sat att barns läs­för­må­ga och ut­veck­ling av språk har bli­vit bätt­re. För­hopp­ning­en i Bot­kyr­ka är att läs­pro­jek­tet ska bli per­ma­nent – och att al­la små­barns­fa­mil­jer i kom­mu­nen får be­sök av bib­li­o­te­ka­ri­er­na.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

FÖRVÄNTANSFULLA. Bib­li­o­te­ka­ri­er­na An­net­te Nord­man Al­hu­se­i­ni och To­ne Karl­sen ska knac­ka på hem­ma hos små­barns­fa­mil­jer i Storvre­ten och Nors­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.