Fle­ra sä­ker­hets­bris­ter när man satt fast i hiss i tre dygn

SkärholmenDirekt - - SÖDRA SIDAN - An­na Sjögren

Ef­ter att en man sut­tit fast i en i hiss i Al­by cent­rum he­la hel­gen miss­tän­ker po­li­sen vål­lan­de till kropps­ska­da. Nu har fle­ra bris­ter kon­sta­te­rats när Bot­kyr­ka­byg­gen ut­rett hän­del­sen.

Det var ti­digt i mån­dags mor­se som rädd­nings­tjäns­ten fick larm om att en man var in­låst i en hiss som fast­nat mel­lan två vå­nings­plan i Al­by cent­rum. Man­nen, en 58-åring, var il­la med­ta­gen och i nte kon­takt­bar när rädd­nings­tjäns­ten fick ut ho­nom ur his­sen och han för­des till sjuk­hus för vård.

Nu har po­li­sen in­lett en ut­red­ning om vål­lan­de till kropps­ska­da. Men ex­akt vem som kan va­ra skyl­dig till det even­tu­el­la brot­tet är oklart.

– Man har valt att av­rap­por­te­ra det så nu, men sen är det in­te sä­kert att det blir så. Man har do­ku­men­te­rat hän­del­sen och sen får man ta ställ­ning till om det är nå­gon som har gjort nå­got fel, sä­ger Eva Nils­son, på po­li­sens re­gi­ons­led­nings­cen­tral.

En­ligt po­li­sen ska man­nen ha lagt sig för att so­va i his­sen.

Un­der vec­kan har Bot­kyr­ka­byg­gen, som äger Al­by cent­rum, ar­be­tat med att ta re­da på var­för his­sens larm­sy­stem in­te fun­ge­ra­de, be­rät- tar Char­lot­ta Lund­ström, press­an­sva­rig.

Den larm­knapp som finns i his­sen ska en­ligt upp­gif­ter till po­li­sen in­te ha fun­ge­rat när man­nen för­sök­te lar­ma.

– Det är väl­digt kons­tigt, när den tes­tats un­der mån­da­gen lju­der den väl­digt starkt. Det är ing­en tve­kan om att det hörs ut i cent­rum, men sen är frå­gan om den fun­ge­ra­de i hel­gen, sä­ger Char­lot­ta Lund­ström.

Nu ska bo­stads­bo­la­get gå ige­nom och un­der­sö­ka al­la si­na his­sar för att för­säk­ra sig om att de, larm­sy­stem och sä­ker­hetsru­ti­ner fun­ge­rar som de ska.

FO­TO: AN­NA SJÖGREN

AVSTÄNGD. En man fick fö­ras till sjuk­hus un­der mor­go­nen ef­ter att ha sut­tit fast i en hiss i Al­by cent­rum i tre da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.