Jag över­lev­de att cyk­la i rus­ning

SkärholmenDirekt - - ÅSIKT & DEBATT -

Jag ha­de en nä­ra-dö­den­upp­le­vel­se härom­sistens. Hjär­tat bul­ta­de, he­la krop­pen dar­ra­de av obe­hag och se­dan lätt­nad, när jag in­såg att jag ha­de över­levt. Lyst­ring även­ty­ra­re, skip­pa bun­gy-jum­pet från Mount Eve­rest! Spa­ra ku­lor och CO2-ut­släpp!

Cyk­la vid Slus­sen i rus­nings­tid om du sö­ker livs­fa­ra i li­vet. Det var näm­li­gen det, som jag kor­kat nog, ha­de gjort. Helt ga­let.

En man tram­pa­de glatt, ut­an att hål­la i sty­ret, med mo­bi­len mot örat, mitt på Göt­ga­tan. Så pro­vo­ce­ran­de! Av­stån­den är obe­fint­li­ga. Far­ten är hög, om­kör­ning­ar­na hän­syns­lö­sa. Ring­kloc­kan kläm­tar för dö­va öron.

Det öka­de an­ta­let cy­ke­lo­lyc­kor i stan, på grund av fler cy­klis­ter på sam­ma be­grän­sa­de yta, upp­märk­sam­ma­des i me­di­er­na ny­li­gen. Sva- ren från po­li­tiskt håll lät in­te vän­ta på sig. ”Fler tra­fik­po­li­ser!” ”Tyd­li­ga­re in­fo!”

Visst mås­te cy­kel­ba­nor­na för­änd­ras i takt med det öka­de tryc­ket. Men på­ver­kar verk­li­gen po­li­stät­he­ten gra­den av folks tra­fikvett? Tvek­samt.

Och vad be­träf­far in­for­ma­tion är – tro det el­ler ej – många av de värs­ta cy­klis­ter­na bå­de läs­kun­ni­ga och väl­ut­bil­da­de. Ba­ra li­te odöd­li­ga­re än al­la and­ra. Det tror i al­la fall rep­til­hjär­nan. Den som slår till när till­va­ron max­as, mar­gi­na­ler sak­nas.

Då blir fram­fart vik­ti­ga­re än att vi­sa hän­syn. Vi ser in­te läng­re män­ni­skor­na, ut­an le­tar luc­kor, hål mel­lan dem, där vi kan ta oss fram. Vår näs­ta för­vand­las till ir­ri­te­ran­de hin­der på vägen. Hår­da­re tag?

Om sty­ret, möj­ligt­vis. Men fram­för allt tror jag på fler kraft­tag, där vi för­sö­ker för­änd­ra at­ti­ty­der. Des­sa cy­klis­ter ska ju lä­ra upp si­na barn, be­va­re mig väl!

Nej, jag rös­tar för en /v/år­lig dri­ve, i typ Ra­dio Stock­holm.

Dränk so­ci­a­la me­di­er med kam­pan­jer i stil med IQ:s mot al­ko­hol­lang­ning. Ani­ta och Te­le­vin­ken 2,0. An­vänd hu­mor! ”Und­vik hjärt­stopp – max en hör­lurs­propp!”

Vi­sa tec­ken på in­tel­li­gens och ham­ra in cy­klis­tens tre tec­ken: hö­ger el­ler väns­ter hand vid sväng i re­spek­ti­ve rikt­ning, samt upp med nä­ven! Det sist­nämn­da be­ty­der in­te ”ak­ta dig, idi­ot” ut­an ”jag ska stan­na”.

Rätt an­vänd­bart, ef­tersom tan­ke­läs­ning är en rätt säll­synt för­må­ga. Jag vän­tar med spän­ning.

Till dess und­vi­ker jag, för allt i värl­den, Slus­sen i rus­nings­tid.

Dränk so­ci­a­la me­di­er med kam­pan­jer. Ani­ta och Te­le­vin­ken 2,0. An­vänd hu­mor! ”Und­vik hjärt­stopp – max en hör­lurs­propp!”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.