Mär­kes­jac­kor hett byte för bu­tiks­tju­var

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus

På kort tid har en kläd­bu­tik i Skärholmen cent­rum ut­satts för två smash and grab-kup­per. ”Vi ser en ökning när bu­ti­ker­na kom­mer ut med nya, dy­ra mär­kes­jac­kor”, sä­ger Skär­hol­men­po­li­sen.

Två gång­er på kort tid har en kläd­bu­tik i Skärholmen cent­rum bli­vit ut­satt för smash and grab-kup­per. – Det har bli­vit en sta­tus­grej att ha bax­a­de klä­der, sä­ger en ton­års­mam­ma i om­rå­det.

På tre vec­kor har sam­ma kläd­bu­tik i Skärholmen cent­rum ut­satts för två smash and grab-kup­per. Med bi­lar har gär­nings­per­so­ner­na kört in i cent­ru­met och läm­nat plat­sen med stöld­gods.

Bu­ti­ken i Skärholmen som har bli­vit ut­satt säl­jer dy­ra mär­kes­klä­der. Och en­ligt polisen är det just un­der hös­ten som kläd­stöl­der­na ökar.

– Vi ser en ökning av den­na typ av brott när bu­ti­ker­na kom­mer ut med nya, dy­ra och ex­klu­si­va mär­kes­jac­kor. Jag an­tar att det finns en andra­hands­mark­nad, an­nars skul­le det in­te fö­re­kom­ma, sä­ger Andre­as Lindberg, ope­ra­tiv ko­or­di­na­tor på Skär­holmspo­li­sen.

Och det tycks det gö­ra. En ton­års­mam­ma i om­rå­det be­rät­tar att stul­na jac­kor är en sta­tus­sym­bol på hen­nes barns sko­la.

– Det har bli­vit en sta­tus­grej att ha bax­a­de klä­der, det säljs mas­sor på nä­tet. Min son sä­ger att han in­te vill ha dy­ra klä­der om de är köp­ta, då är han ett ri­ke­mans­barn. Klä­der­na har mer sta­tus som snod­da, det är hemskt, sä­ger hon.

Svårt att ut­re­da

En­ligt polisen Andre­as Lindberg är det of­tast svårt för polisen att få tag på kläd­tju­var­na.

– Det finns någ­ra ären­den där man har lyc­kats spå­ra gär­nings­män och hittat gods, men ge­ne­rellt är det gans­ka svårupp­kla­ra­de brott.

Polisen ska nu job­ba mer med cent­rumä­gar­na och bu­ti­ken för att fö­re­byg­ga att nå­got lik­nan­de hän­der igen. Andre­as Lindberg hop­pas ock­så att per­so­ner som har in­for­ma­tion om hän­del­sen, el­ler har hört att mär­kes­klä­der säljs väl­digt bil­ligt nå­gon­stans, ska tip­sa polisen.

Men hur vet man om en jac­ka nå­gon säl­jer på nä­tet är stöld­gods?

– För­äld­rar vet så klart hur myc­ket peng­ar deras barn har. Går de i sko­lan och in­te job­bar bor­de man re­a­ge­ra om de plöts­ligt har en jac­ka som kos­tar 5000-10 000 kro­nor. Frå­ga var de har fått den ifrån – du be­hö­ver in­te an- kla­ga dem. Om man själv vill kö­pa en jac­ka kan det va­ra svårt att av­gö­ra om den är stu­len, men kol­la om det sit­ter ett larm på den, el­ler hål från ett bort­klippt larm.

Vid­tar sä­ker­hets­åt­gär­der

Mai­soun El Abid Bara­kat, cent­rum­chef, sä­ger att de in­te haft de här pro­ble­men för­ut i Skärholmen cent­rum.

– Det har bli­vit svå­ra­re att slå till mot ban­ker och ban­ko­ma­ter, då rik­tar de väl in sig på and­ra verk­sam­he­ter istäl­let, sä­ger hon.

Nu har det skett två lik­nan­de rån på kort tid – vad gör ni åt det?

– Av sä­ker­hets­skäl kan jag in­te gå in på vad vi har gjort, men vi vid­tog vis­sa sä­ker­hets­åt­gär­der di­rekt ef­ter den förs­ta in­ci­den­ten.

FOTO: HANNA THÅ­STRÖM

RAMMADE. Nat­ten till tis­dag, kör­de gär­nings­per­so­ner­na rakt in i gal­le­ri­an och rammade kläd­bu­ti­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.