TJATET LYFTE BETYGEN PÅ SLÄTT­GÅRDS­SKO­LAN

Nä­ra hund­ra pro­cent av sko­lans ni­or kla­ra­de gym­na­sie­be­hö­rig­he­ten för­ra läså­ret.

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus

När för­ra årets ni­or kom­mer på tal kan man ba­ra be­skri­va Ebon Lundberg, rek­tor på Slätt­gårds­sko­lan, med ett ord: jät­te­nöjd.

– Vi ha­de fy­ra tje­jer som ha­de A i al­la äm­nen, det var helt fan­tas­tiskt!

Läså­ret in­nan var re­sul­ta­ten så­där på Slätt­gårds­sko­lan. 76,4 pro­cent av ele­ver var be­hö­ri­ga till gym­na­si­et och det ge­nom­snitt­li­ga me­rit­vär­det låg på runt 200, en bra bit un­der ge­nom­snit­tet i Stock­holm.

Men ni­or­na som gick ut grund­sko­lan i vå­ras gjor­de bätt­re ifrån sig än Stock­holmse­le­ver­na i stort. I prin­cip al­la ele­ver var be­hö­ri­ga till gym­na­si­et. Och betygen var de högs­ta på tio år.

– Jag tror att det be­ror på att vi har bli­vit bätt­re på att föl­ja upp var­je en­skild elev, nog­grant. I var­je de­talj. Vi såg till att de fick pre­cis det stöd de be­höv­de, sä­ger Ebon Lundberg.

Hen­nes kol­le­ga, bi­trä­dan­de rek­tor Ia Jec­kert, tar emot oss på sko­lan någ­ra da­gar se­na­re. Hon för­kla­rar hur de sat­sar på ex­trastöd i äm­nen där ele­ver är li­te sva­ga­re – med lov­sko­lor och bonustim­mar ( un­ge­fär som läx­hjälp), spe­ci­al­pe­da­go­ger och ex­tralä­ra­re.

Sko­lan för­sö­ker även få de ele­ver som lig­ger sämst till att step­pa upp sitt ga­me. Var­je år kan de ni­or som har ökat si­na re­sul­tat mest jäm­fört med åt­tan få ut­mär­kel­sen ” Årets roo­kie”.

– Där kan vi få enor­ma höj­ning­ar. Ele­ver som haft det li­te trass­ligt ti­di­ga­re el­ler som är re­la­tivt ny­an­län­da, som kanske haft 30 po­äng i åt­tan för att de ald­rig var i sko­lan kan plöts­ligt få när­ma­re 250 po­äng när de be­stämt sig för att bli årets roo­kie, sä­ger Ia Jec­kert.

Tja­tar

I pa­vil­jong­en på Slätt­gårds­sko­lans skol­gård har det­ta års ni­or rast från SO-lek­tio­nen. Mel­lan­k­rigs­ti­den står på sche­mat och vid si­dan av white­boar­den står var­je vec­ko­dag och vad som ska gås ige­nom un­der vec­kan.

– Det är bra med upp­läg­gen, då vet vi hur vi ska läg­ga upp vec­kan, vad vi ska gö­ra på lek­tio­nen och i fram­ti­den, sä­ger Samu­el Her­nan­dez Es­ho, som går i ni­an.

Tyd­li­ga struk­tu­rer och att sät­ta upp mål för ele­ver­na

Betygen höj­des med 50 po­äng. Och näs­tan pre­cis al­la ele­ver fick gym­na­sie­be­hö­rig­het. Slätt­gårds­sko­lan höj­de si­na re­sul­tat re­jält jäm­fört med året in­nan. Hur? Pepp till de sva­gas­te. En hel del tjat. Och ett Bredäng som bli­vit tren­digt? Vi pra­tar med dem på sko­lan, ring­er och på­min­ner och ser till att de verk­li­gen är för­be­red­da.

och föl­ja upp dem, har hjälpt till att lyf­ta re­sul­ta­ten tror Ia Jec­kert och Ebon Lundberg. Och så en hel del tjat – även om det in­te är or­det skol­le­dar­na an­vän­der.

– Vi har job­bat väl­digt myc­ket med att lä­ra­re och and­ra vux­na på sko­lan he­la ti­den på­min­ner ele­ver­na: Kom­mer du ihåg att plug­ga på det här till imor­gon? Att det är prov näs­ta vec­ka? Vi pra­tar med dem på sko­lan, ring­er och på­min­ner och ser till att de verk­li­gen är för­be­red­da för oli­ka kun­skaps­kon­trol­ler, sä­ger Ebon Lundberg.

Bredäng tren­digt

Tit­tar en li­te när­ma­re på de två se­nas­te års­kul­lar­na syns en an­nan skill­nad ock­så. Ele­ver­nas för­äld­rar.

I års­kul­len som gick ut 2017 ha­de en tred­je­del av ele­ver­na minst en för­äl­der som plug­gat vi­da­re ef­ter gym­na­si­et. I års­kul­len där­ef­ter var det fler än hälf­ten.

– I vårt upp­tag­nings­om­rå­de har vi en rätt stor sprid­ning, vi har ele­ver som bor i allt ifrån ho­tell­bo­stä­der till vil­lor. Men vi mär­ker att fa­mil­je­be­stån­det här har bör­jat änd­ras li­te. Det är li­te av en ama­tö­ra­na­lys, men det känns som att Bredäng bli­vit li­te tren­digt, det flyttar in myc­ket yng­re barn­fa­mil­jer hit från and­ra de­lar av stan, sä­ger Ia Jec­kert.

Hur på­ver­kar det re­sul­ta­ten?

– Det på­ver­kar en del, har en för­äl­der in­te ut­bild­ning har den ju in­te sam­ma möj­lig­het att hjäl­pa till hem­ma. Vi för­sö­ker kom­pen­se­ra för det med att hem­läx­or all­tid ska va­ra mer trä­ning, al­la ska kun­na kla­ra av den ut­an att kän­na sig un­der­lägs­na.

Ni­or­na Mil­lie Ber­ha­ne, Na­o­mi De­vo­ra Tekle, Ga­ner­de­ne Tsogt­baa­tar och Samu­el Her­nan­dez Es­ho är oen­se om de kom­mer lyc­kas nå upp i sam­ma re­sul­tat som klas­sen in­nan dem. Ab­so­lut in­te, tror Mil­lie först. Än­nu bätt­re, tror Ga­ner­de­ne.

– Men då mås­te al­la skär­pa sig. Och lä­rar­na mås­te lyc­kas mo­ti­ve­ra al­la, sä­ger Mil­lie.

Vad kan lä­ra­re gö­ra för att mo­ti­ve­ra?

– De mås­te be­rät­ta att om du läg­ger din tid på det här – då kom­mer du att kun­na gö­ra det där ef­ter sko­lan. Sen hänger det myc­ket på ele­ver­nas vil­ja.

Samu­el Her­nan­dez Es­ho. Ga­ner­de­ne Tsogt­baa­tar. Na­o­mi De­vo­ra Tekle. Mil­lie Ber­ha­ne.

HÄNGER PÅ ELE­VER­NA. Myc­ket hänger på ele­ver­nas vil­ja att lyc­kas, tror Samu­el, Ga­ner­de­ne, Mil­lie och Na­o­mi som går i ni­an på Slätt­gårds­sko­lan. ”Många bör­jar käm­pa mer i ni­an, när de in­ser vad som kan hän­da om de in­te får be­tyg till gym­na­si­et”, sä­ger Samu­el.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

LYFTE. Struk­tur, på­min­nel­ser och stöd och pepp till de sva­gas­te har hjälpt sko­lans re­sul­tat, tror Ia Jec­kert, bi­trä­dan­de rek­tor.

STRUK­TUR. I bör­jan av var­je vec­ka skrivs veckans mål upp på tav­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.