Sista chan­sen att no­mi­ne­ra årets eldsjäl

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 -

Din grym­ma granne som spri­der bra stäm­ning i om­rå­det? Fot­bollsträ­na­ren i lo­ka­la la­get el­ler lä­ra­ren som får al­la barn att äls­ka mat­te? Vem blir årets eldsjäl på rö­da lin­jen 2018? Tju­go no­mi­ne­ring­ar har re­dan kom­mit in till täv­ling­en som Skär­hol­men­Di­rekt ord­nar till­sam­mans med sys­ter­tid­ning­ar­na Bot­kyr­ka­och HuddingeDirekt och Mitt127.

Nu bör­jar det dra ihop sig! Sön­dag den 14 oktober är sista chan­sen att no­mi­ne­ra din eldsjäl på mitt127. se/arets-eldsjal-2018.

– Det känns rik­tigt ro­ligt att det bör­jar tril­la in no­mi­ne­ring­ar nu men jag tror och vet att det finns många fler eldsjä­lar i vå­ra om­rå­den som för­tjä­nar att upp­märk­sam­mas, så jag vän­tar mig många fler, sä­ger Ata­kan Ka­ra, pro­jekt­le­da­re på Mitt127.

Ing­en av de­bat­tö­rer­na var dock sär­skilt in­tres­se­rad av att frå­ga för­orts­bor­na själ­va vad de tyck­te.

Björn Lundberg, histo­ri­e­fors­ka­re, skri­ver om Skär­holms­de­bat­ten och kri­ti­ken mot för­or­ten som ra­sa­de strax ef­ter att Skärholmen cent­rum in­vig­des, i en es­sä på Da­gens Are­na.

NO­MI­NE­RA! Ata­kan Ka­ra, pro­jekt­le­da­re på Mitt127 som ar­ran­ge­rar Årets eldsjäl på rö­da lin­jen till­sam­mans med tid­ning­en, vill se fler no­mi­ne­ring­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.