Här byggs nya bo­stä­der i Vår­berg

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus 070-680 67 50 rasmus.co­lum­bus@di­rekt­press.se

Löf­ten om jobb till unga Skär­holms­bor och lo­ka­la in­tres­sekö­er har fal­lit sta­den i sma­ken. Nu kan bo­stads­bo­la­get Me­con bostad få byg­ga 120 nya bo­stads­rät­ter längs Vår­bergs­vä­gen, mitt emot Vår­bergs IP.

Bo­la­get har se­dan ti­di­ga­re fått en mar­kan­vis­ning för ett kvar­ter med 90 bo­stads­rät­ter på den idag obe­bygg­da ytan mitte­mot Vår­bergs IP. Nu fö­re­slår ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret att de får en till mar­kan­vis­ning för 30 lä­gen­he­ter till, i kvar­te­ret som pla­ne­ras bred­vid.

Bo­stads­bo­la­get är ett av dem som val­des ut när sta- den tes­ta­de att stäl­la hår­da­re so­ci­a­la krav på bygg­her­rar­na. Någ­ra av kra­ven var att bo­la­gen skul­le vi­sa hur de ska byg­ga bo­stä­der för da­gens Skär­holms­bor och hur de ska hjäl­pa till med ar­bets­till­fäl­len.

Ut­lo­var jobb till unga

Me­con bostad har bland an­nat ut­lo­vat att star­ta en lo­kal in­tres­sent­kö för bo­stads­rät­ter­na och ha in­for­ma­tion på fle­ra språk. De vill ock­så ska­pa fler jobb och prak­tik­plat­ser för unga från om­rå­det, dels när bo­stä­der­na byggs och även i sköt­seln av hu­sen när de är fär­dig­bygg­da.

Även trygg­het ska va­ra i fo­kus i kvar­te­ret, skri­ver bo­la­get i sin an­sö­kan. Bland an­nat vill de byg­ga ett så kal­lat ” fel­les­hus” som ska fun­ge­ra som en mö­tes­plats för de bo­en­de, lo­ka­ler i bot­ten­vå­ning­ar­na, bätt­re belys­ning och en vin­ter­träd­gård på ett av hu­sens tak.

De nya bo­stads­rät­ter­na är en del av pla­ner­na för Vår­bergs­vä­gen, som ska om­vand­las till en stads­ga­ta med en ny grund­sko­la, nya för­sko­lor och runt 1100 nya bo­stä­der.

Den 18 oktober tar po­li­ti­ker­na i ex­plo­a­te­rings­nämn­den ställ­ning till för­sla­get. Går allt en­ligt plan kan Me­con bör­ja byg­ga si­na bo­stads­rät­ter i slu­tet av år 2022.

IL­LUST­RA­TION: TOVATT ARCHITECTS & PLANNERS

PLAN. Så här kan den nya Vår­bergs­vä­gen se ut, i kors­ning­en till Svan­holms­vä­gen, en­ligt sta­dens skis­ser. I kvar­te­ret mitte­mot Vår­bergs IP pla­ne­ras nu 120 nya bo­stads­rät­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.