Barn­fat­tig­do­men mins­kar i Skärholmen

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

An­de­len barn som le­ver i eko­no­miskt ut­sat­ta hus­håll mins­kar i Skärholmen, en­ligt en rap­port från Räd­da bar­nen. 2011 lev­de mer än en fjär­de­del, 26,4 pro­cent, av al­la barn i Skärholmen i en fa­milj vars in­koms­ter an­ting­en pre­cis räck­te till att täc­ka nöd­vän­di­ga lev­nads­om­kost­na­der el­ler ha­de för­sörj­nings­stöd. 2016 var sam­ma siff­ra 17,4 pro­cent.

Barn­fat­tig­do­men har mins­kat i he­la lan­det, men skill­na­der­na är fort­fa­ran­de sto­ra. På till ex­em­pel Kungs­hol­men lev­de ba­ra 2,8 pro­cent av bar­nen i fat­ti­ga fa­mil­jer. Barn som le­ver med en­sam­stå­en­de el­ler har ut­ländsk bak­grund har av­se­värt stör­re risk att drab­bas av eko­no­misk ut­satt­het, en­ligt rap­por­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.