Ja till fler gril­lar i Sät­ra

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Det bor­de byg­gas minst åt­ta nya grill­plat­ser i Sätra­dals­par­ken, tyc­ker en Sätra­bo som i vå­ras skic­ka­de in ett med­bor­gar­för­slag. Gril­lar och lång­bän­kar skul­le kun­na fun­ge­ra som sam­lings­plat­ser för barn­fa­mil­jer och ska­pa en po­si­tiv stäm­ning i Sät­ra, me­na­de han.

Nu har stads­dels­för­valt­ning­en ut­rett för­sla­get. Och de är po­si­ti­va. Sätra­dals­par­ken ska rustas upp un­der 2019-2023 och fler gril­lar finns med i pla­ner­na. Om det blir minst åt­ta är dock oklart i nu­lä­get.

Un­der hös­ten och vå­ren 2019 kom­mer fle­ra di­a­lo­ger hål­las, där Sätra­bor kom­mer få chan­sen att tyc­ka till om hur par­ken ska rustas upp.

BE­HÖVS. Sätra­dals­par­ken skul­le be­hö­va fler gril­lar, tyc­ker en Sätra­bo. Och stads­de­len hål­ler med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.