Ing­en gripen för skjut­ning mot re­stau­rang i Bredäng

SkärholmenDirekt - - NYHETER - Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus 070-680 67 50 rasmus.co­lum­bus@di­rekt­press.se

En stor mängd för­hör har hål­lits ef­ter att en re­stau­rang i Bredäng ut­sat­tes för skott­loss­ning i au­gusti. ”Det var ba­ra lyck­li­ga om­stän­dig­he­ter som gjor­de att ing­en blev ska­dad”, beskriver polisen hän­del­sen. Men än­nu har ing­en gri­pits.

Det var strax in­nan mid­natt, nat­ten mot den 7 au­gusti, s om re­stau­rang­en över Hem­köp i Bredäng cent­rum ut­sat­tes för skott­loss­ning. Re­stau­rang­en var öp­pen och det fanns fle­ra per­so­ner i lo- ka­len när det sked­de.

– Det var två el­ler fle­ra per­so­ner som öpp­na­de eld mot re­stau­rang­en. Det be­skrivs som en okon­trol­le­rad eld­giv­ning, det var ba­ra lyck­li­ga om­stän­dig­he­ter som gjor­de att ing­en blev ska­dad, sä­ger Mats Eriksson, pressta­les­per­son på Stock­holmspo­li­sen.

Gär­nings­per­so­ner­na miss­tänkts ha läm­nat plat­sen på en mo­ped, som se­na­re hit­ta­des ned­brun­nen vid Mä­lar­höjds­ba­det. Men polisen har än­nu inga miss­tänk­ta.

– En stor mängd för­hör har hål­lits och vi har gjort en del be­slag, fram­förallt av hyl- sor. Men vi har ty­värr in­te lyc­kats gri­pa nå­gon och i nu­lä­get har vi inga miss­tänk­ta. Ut­red­ning­en på­går fort­fa­ran­de och vi job­bar vi­da­re med tra­di­tio­nel­la me­to­der och in­re spa­ning, sä­ger Mats Eriksson.

Vet ni nå­got om vad som lig­ger bakom hän­del­sen?

– Det går sä­kert att spe­ku­le­ra om det, men vi bru­kar in­te kom­mu­ni­ce­ra ut nå­got mer än det vi fak­tiskt vet.

Polisen ut­re­der hän­del­sen som mord­för­sök och grovt va­pen­brott.

FOTO: RASMUS PA­NA­GI­O­TIS CO­LUM­BUS

MIN­NE. Fle­ra skott­hål syn­tes i re­stau­rang­ens fa­sad ef­ter skjut­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.