Stock­holms stad ska ser­ve­ra mind­re kött

Sta­dens sko­lor ska ser­ve­ra mind­re kött. Det en­ligt ett för­slag som ska klub­bas näs­ta vec­ka.

SkärholmenDirekt - - STOCKHOLM - Li­sa Halldén

För­la­get, som ska klub­bas i mil­jö- och häl­so­skydds­nämn­den 16 oktober, hand­lar om matupp­hand­ling­ar­na som görs i sta­den och gäl­ler ma­ten som ser­ve­ras på för­sko­lor, sko­lor, äldre­bo­en­den och and­ra kom­mu­na­la ser­vice­in­rätt­ning­ar.

Ex­akt vad som kom­mer ham­na på tall­ri­ken är för ti­digt att sä­ga. Klart är i al­la fall att köt­tet ska mins­ka. Men med hur myc­ket vill Jon Möl­ler in­te spe­ku­le­ra i.

– Det hand­lar in­te om ett för­bud ut­an om att kom­bi­ne­ra mål­ti­den så att vi mins­kar köt­tets mängd. Ni­vån kan vi in­te sä­ga nå­got om just nu. Vi tror vi kan mins­ka en del och än­då ha god mat, sä­ger han.

Hår­da­re krav

Stra­te­gin hand­lar ock­så om ty­pen av kött som an­vänds. Det ska bli mer kyck­ling och fisk och mind­re nöt­kött, samt hår­da­re krav på djur­skydds­håll­ning och an­vänd­ning av an­ti­bi­o­ti­ka i livs­me­dels­pro­duk­tio­nen.

I förs­ta hand kom­mer det fo­ku­se­ras på var­dags­mål­ti­der­na i för­sko­lor, sko­lor, gym­na­si­um och på äldre­bo­en­den.

– Här finns det oli­ka be­hov som man be­hö­ver ta hän­syn till. Man har till ex­em­pel oli­ka be­hov av nä­ring om man är ett för­sko­le­barn och om man är äld­re. Men det finns än­då många ge­men­sam­ma sa­ker i hur man äter och vad man äter in­om de oli­ka verk­sam­he­ter­na, sä­ger Jon Möl­ler.

Hur för­sla­get kom­mer tas emot av nämn­den har han än­nu in­te fått någ­ra in­di­ka­tio­ner på.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

GRÖNT. En­ligt ett för­slag till ny matstra­te­gi för Stock­holms stad ska al­la sko­lor och äldre­bo­en­den ser­ve­ra mind­re kött fram­ö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.