Nya el­bi­len som får al­la att le

SkärholmenDirekt - - MOTOR -

Den får 9 av 10 att le! En el­dri­ven tre­hju­ling med for­mer från förr ska sät­ta Est­land på bil­kar­tan. Det hop­pas Ro­man Mul­jar som skram­lat ihop peng­ar till en förs­ta ler­mo­dell.

En bil som än­nu in­te finns står fast­ked­jad på Nor­ra ban­tor­get i Stock­holm. Ro­man Mul­jar är i stan för att vi­sa en mo­dell av No­be 100.

– Det här är den förs­ta bi­len från Est­land, sä­ger han och be­rät­tar att idén bör­ja­de gro för tre år se­dan.

– Jag ha­de köpt en sko­ter till min fru men hon kän­de sig in­te rik­tigt be­kväm bland al­la bi­lar. Hon frå­ga­de om jag kun­de byg­ga nå­got säk­ra­re. Kanske på tre hjul. Så jag vän­de mig till mi­na vän­ner på Tal­lins tek­nis­ka uni­ver­si­tet.

Det blev en tre­hju­ling med ägg­for­mad bur och två­takts­mo­tor – men Ro­man var in­te nöjd. Han såg till att by­ta till el­mo­to­rer i hju­len och tog kon­takt med form­gi­va­re.

– Jag vil­le att bi­len skul­le se ut litegrann som min Fol­ka­bubb­la från 1972 och en Mes­ser­sch­mitt KR200, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Det tog två år att hit­ta rätt de­sign. Se­dan har det ba­ra rul­lat på. Jag tog mi­na eg­na be­spa­ring­ar och någ­ra vän­ner be­lå­na­de si­na hus. Och här är vi i dag.

Ut­se­en­det är nyc­keln till fram­gång, me­nar Ro­man.

– Nio av tio per­so­ner tyc­ker att el­bi­lar ser trå­ki­ga ut. Den här bi­len får nio av tio att le. Kan vi ba­ra loc­ka någ­ra av dem så har vi en bra chans.

I Tal­linn ar­be­tar tolv per­so­ner med ut­veck­ling­en, se­na­re i år ska en kör­bar pro­to­typ va­ra fär­dig. Må­let är att bi­len in­te ska väga mer än 320 ki­lo.

– I stä­der får man in­te kö­ra snab­ba­re än 50 kilo­me­ter i tim­men. Vi be­hö­ver in­te sto­ra tvåtons­bi­lar med sju krock­kud­dar. Vi kan kla­ra oss med lät­ta­re for­don, sä­ger Ro­man.

Ska kun­na kö­ra upp till 22 mil

No­be 100 har inga krock­kud­dar alls (”det skul­le kos­ta tre mil­jo­ner eu­ro att ut­veck­la ett air­bag­sy­stem”) men fö­ra­ren och pas­sa­ge­ra­ren fram sit­ter fast med fyr­punkts­bäl­ten och den långa hu­ven fun­ge­rar, en­ligt Ro­man, som ef­fek­tiv de­for­ma­tions­zon. Längst bak finns plats för yt­ter­li­ga­re en pas­sa­ge­ra­re. Ta­ket går att ploc­ka av.

Med ful­lad­dat bat­te­ri ska man kun­na kö­ra upp till 22 mil. En ori­gi­nell lös­ning är att den kan ut­rus- tas med ett bär­bart bat­te­ri.

– Bat­te­ri­et sit­ter un­der hu­ven och ser ut som en snygg gam­mal­dags port­följ. Den är ba­ra att lyf­ta ur och ta med sig till job­bet el­ler lä­gen­he­ten för att lad­da.

Port­föl­jen väger 12–13 ki­lo men har hjul och ger fy­ra–fem mil ex­tra räck­vidd.

Den sto­ra ut­ma­ning­en är nu att skram­la ihop me­ra peng­ar.

– Verk­ty­gen och allt an­nat som vi be­hö­ver är väl­digt dy­ra. Vi be­hö­ver minst en mil­jon eu­ro för att få igång pro­duk­tio­nen, sä­ger Ro­man som hop­pas på in­ve­ste­ring­ar från pri­vat­per­so­ner, så kal­lad crowd­fun­ding.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.