Skär­hol­mens fri­tids­po­li­ti­ker nytt topp­namn i Stock­holm

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Rasmus Panagiotis Columbus 070-680 67 50 rasmus.columbus@di­rekt­press.se

■■ Snab­ba­re in­sat­ser från so­ci­al­tjänst och po­lis och hår­da­re gransk­ning av na­tio­na­lis­men. Det ut­lo­var Stock­holm stads nya so­ci­al­bor­gar­råd Jan Jönsson (L), som nu lämnar li­vet som fri­tids­po­li­ti­ker i Skär­hol­men bakom sig.

Var­da­gen kom­mer se rätt så an­norlun­da ut för Bredängs­bon Jan Jönsson de kom­man­de fy­ra åren. Från att ha va­rit fri­tids­po­li­ti­ker i Skär­hol­men och rek­tor på Kars­by in­ter­na­tio­nal school i Bot­kyr­ka trä­der han nu in i rol­len som so­ci­al­bor­gar­råd i Stock­holms stad.

– Det känns bå­de upp och ner. Da­gen bör­ja­de med att ele­ver och per­so­nal kom i på mitt kon­tor – de tyck­te det var fan­tas­tiskt men var sam­ti­digt väl­digt leds­na. Och det är ju en väl­digt stor del av mitt liv som jag nu lämnar, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Men jag hop­pas att jag ska kun­na job­ba med sam­ma frå­gor som har job­bat med på Kars­by – vålds­före­byg­gan­de och att ska­pa bätt­re för­ut­sätt­ning­ar för barn och unga – fast på en helt an­nan ni­vå.

Jan Jönsson är upp­vux­en i Sät­ra och bor idag i Bredäng. Åren 2006 till 2014 ha­de han rol­len som ord­fö­ran­de i Skär­hol­mens s t ads­dels­nämnd. När de röd­grö­na tog över som op­po­si­tions­le­da­re och vice ord­fö­ran­de.

– Jag tror jag kom­mer ta med mig många sa­ker här­i­från. Ti­den i Skär­hol­men har gjort mig väl in­satt i hur so­ci­al­tjäns­ten fun­ge­rar i prak­ti­ken. Från Bot­kyr­ka tar jag med mig he­la det vålds­före­byg­gan­de ar­be­tet, vars kär­na är sam­ver­kan mel­lan sko­la, so­ci­al­tjänst och po­lis.

– Jag tar ock­så med mig den käns­lan många har här – att po­li­ti­ker ba­ra pra­tar om och in­te med för­orts­bor. Min av­sikt är att va­ra en av dem som pra­tar med folk.

Un­der ti­den som ord­fö­ran­de var Jan Jönsson med och in­för­de 48-tim­mars­re­geln i Skär­hol­men: min­derå­ri­ga som be­gått ett brott kal­la­des in­om 48 tim­mar till ett mö­te med uni­for­me­rad po­lis och so­ci­al­sek­re­te­ra­re.

– Snabb­he­ten i kon­tak­ten med po­lis och so­ci­al­tjänst är vik­tig och jag skul­le gär­na se att mo­del­len vi ha­de i Skär­hol­men spreds över he­la sta­den, sä­ger Jan Jönsson.

Jag tror jag kom­mer ta med mig många sa­ker här­i­från.

Sko­lan ska ta mer an­svar

Han vill att sko­lan ska få en stör­re roll i att skyd­da barn och unga och vill öka sam­ver­kan mel­lan po­lis, so­ci­al­tjänst, sko­la och fri­tids­verk­sam­het i Stock­holm.

Utö­ver sitt an­svar som so­ci­al­bor­gar­råd vill Jan Jönsson ock­så ”sät­ta den na­tio­na­lis­tis­ka agen­dan un­der lupp”.

– Na­tio­na­lism och hö­gerex­tre­mism är det som mest ho­tar vårt öpp­na och to­le­ran­ta sam­häl­le i dag. Ti­di­ga­re har vi mest suc­kat åt Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas för­slag, ef­tersom de of­tast va­rit så för­vir­ra­de. Men nu när de väx­er mås­te vi bli bätt­re på att ak­tivt be­mö­ta dem, se­ri­öst grans­ka de­ras för­slag och vi­sa på vad de egent­li­gen strä­var ef­ter, sä­ger han.

Un­der Jan Jöns­sons tid som ord­fö­ran­de i Skär­hol­mens stads­dels­nämnd ha­de so­ci­al­tjäns­ten i Skär­hol­men pro­blem med hög per­so­nal­om­sätt­ning och ut­red­ning­ar som la­des på hög. Idag är han själv­kri­tisk.

– Mot slu­tet av man­dat­pe­ri­o­den tog vi fram en hand­lings­plan ef­ter att ha bli­vit upp­märk­sam­ma­de av fac­ken. Men vi bor­de ha gjort mer.

Som rek­tor – känns det in­te li­te surt att du in­te blir skol­bor­gar­råd?

– Ha­ha nej, det gör det fak­tiskt in­te. Dels så kom­mer vi att job­ba väl­digt tätt ihop med skol­ro­teln och jag tror att mi­na er­fa­ren­he­ter och kun­ska­per från sko­lan kan va­ra vik­ti­ga per­spek­tiv att få in i so­ci­al­po­li­ti­ken – ska man skyd­da barn och ung­do­mar från fram­ti­da pro­blem hand­lar oer­hört myc­ket om hur det fun­ge­rar i sko­lan.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

NYTT SO­CI­AL­BOR­GAR­RÅD. Skär­holms­po­li­ti­kern Jan Jönsson (L) blir Stock­holms nya so­ci­al­bor­gar­råd.

CREDDAR VARAND­RA. Trots ide­o­lo­gis­ka skill­na­der har grat­tishäls­ning­ar till Jan Jönsson kom­mit från bå­de ti­di­ga­re nämnd­ord­fö­ran­den Lo­re­na Del­ga­do (V), till väns­ter på bil­den, och Sa­lar Rashid (S). Även om den se­na­re tilla­de: ”Nu ska jag läg­ga ex­tra myc­ket mo­tio­ner till din ro­tel”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.