Skär­holmse­le­ver dis­sar sprit och knark

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Ele­ver från Skär­hol­men dric­ker mind­re, rö­ker mind­re och knar­kar mind­re än ge­nom­snit­tet i Stock­holm. Det vi­sar siff­ror från Stock­holmsen­kä­ten som presenterades i vec­kan. Hälf­ten av ele­ver­na i års­kurs två på gym­na­si­et upp­ger att de in­te dric­ker al­ko­hol alls, till skill­nad från cir­ka en tred­je­del i he­la sta­den. 17 pro­cent av poj­kar­na och 14 pro­cent av flic­kor­na har nå­gon gång an­vänt nar­ko­ti­ka, klart läg­re än sta­dens snitt på 30 re­spek­ti­ve 25 pro­cent.

Även bland stads­de­lens ni­on­de­klas­sa­re ser siff­ror­na lik­nan­de ut, även om Skär­holmse­le­ver­na här lig­ger när­ma­re snit­tet i sta­den. 11 pro­cent av ele­ver­na upp­ger att de nå­gon gång har tes­tat nar­ko­ti­ka, en ök­ning på 3 pro­cen­ten­he­ter för kil­lar och 5 för tje­jer jäm­fört med 2016.

NEJ TACK! Många Skär­holmse­le­ver tac­kar nej till sprit och dro­ger. Bil­den har ing­et sam­band med ar­ti­keln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.