EL­BI­LAR.

SkärholmenDirekt - - MOTOR -

För­sälj­ning­en av el­bi­lar går fort­fa­ran­de lång­samt. I sep­tem­ber låg an­de­len el­bi­lar i ny­för­sälj­ning­en på 3,4 pro­cent. Mot­sva­ran­de siff­ra i Nor­ge är 26,3. Or­sa­ken? Ut­bu­det är för li­tet och pri­ser­na för höga, vi­sar en un­der­sök­ning från eCarEx­po.

Al­la pra­tar om el­bi­lar, men fort­fa­ran­de är det få som kö­per dem. Ny­för­sälj­ning­en dub­ble­ra­des vis­ser­li­gen i sep­tem­ber må­nad, från 301 bi­lar 2017 till 658 i år, men jäm­fört med vårt grann­land Nor­ge där må­nads­för­sälj­ning lig­ger sta­digt över 5 000 bi­lar per må­nad, har in­te hajpen ta­git fart i Sve­ri­ge än­nu.

Or­sa­ker­na går att fin­na i den at­ti­tyd­un­der­sök­ning som eCarEx­po, Skan­di­na­vi­ens en­da el­bils­mäs­sa som ar­ran­ge­ras i slu­tet av no­vem­ber på Svens­ka Mäs­san i Gö­te­borg, har lå­tit un­der­sök­nings­fö­re­ta­get Mej­sel ge­nom­fö­ra på 1012 svens­ka bi­lä­ga­re.

Två av tre vill by­ta till el­bil

Un­der­sök­ning­en vi­sar att två tred­je­de­lar av al­la män och kvin­nor i Sve­ri­ge som kör bil helst väl­jer ladd­bar el­bil när det är dags att by­ta bil näs­ta gång, men om dom skul­le tving­as by­ta idag, är det ba­ra en dryg fem­te­del som tyc­ker att ut­bu­det pas­sar de­ras kas­sa.

Fak­tum är att det är fler som väl­jer bort el­bi­len idag än när mot­sva­ran­de un­der­sök­ning gjor­des för­ra året vid sam­ma tid.

An­de­len till­frå­ga­de som tyc­ker att el­bi­len lig­ger bort­om sin bud­get för bil­köp har sti­git med tio pro­cent på ett en­da år. Och ut­bu­det an­ser man ba­ra har ökat mar­gi­nellt, från 32 pro­cent som an­såg att ut­bu­det räck­te väl 2017 mot 34 pro­cent i år.

– Rim­li­gen be­ror det på att fle­ra av de lan­se­ring­ar som har flag­gats för att kom­ma är bi­lar i pre­mi­um­seg­men­tet. I förs­ta hand kon­kur­re­rar de med Teslas fram­gångs­ri­ka ut­bud som ju vän­der sig till en köp­stark grupp, me­nar Gunnar Dac­ke­vall, mo­tor­jour­na­list och ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till el­bils­mäs­san.

– Ett ex­em­pel är Au­dis helt nya el­bil e- tron, som får spän­nan­de skan­di­na­visk premiär på eCarEx­po och är en lyx-SUV med or­dent­lig räck­vidd och im­po­ne­ran­de pre­stan­da. In­te ovän­tat lig­ger den ock­så i ett prislä­ge i höjd med lyx­bi­lar ut­rus­ta­de med kon­ven­tio­nell tek­nik med mot­sva­ran­de pre­stan­da.

Bil­li­ga­re får mind­re ut­rym­me

De li­te bil­li­ga­re och folk­li­ga­re al­ter­na­ti­ven får en­ligt Dac­ke­vall mind­re ut­rym­me i me­di­er­na, och där­för får man lätt in­tryck av att al­la el­bi­lar lig­ger i mil­jon­klas­sen.

– Det är till­ver­ka­re som Kia som har bi­lar i nå­ba­ra pris­klas­ser för fler som har fått bra ut­väx­ling på sin sats­ning. I sep­tem­ber var ko­re­ans­ka Kia det and­ra mest sål­da bil­mär­ket i Sve­ri­ge, och det lär in­te gå säm­re när pre­miä­ren av Ni­ro Electric sker i höst, sä­ger Dac­ke­vall.

Ni­ro blir fö­re­ta­gets och en av mark­na­dens förs­ta el-su­var, med re­jält lång räck­vidd (485 km en­ligt WLTP-kör­cy­keln) för rim­li­ga slan­tar – tro­li­gen un­der 400 000 kro­nor (ej fast­sla­get).

På Nor­dens förs­ta och störs­ta el­bils­mäs­sa eCarEx­po, som i år ar­ran­ge­ras för tred­je gång­en i Svens­ka mäs­sans lo­ka­ler i Gö­te­borg, sat­sar in­du­strin li­ka myc­ket på att vi­sa upp oli­ka for­mer av ladd­sta­tio­ner, pro­duk­ter, tjäns­ter och laddin­fra­struk­tur, som nya el- och hy­brid­bil­mo­del­ler och två- och tre­hju­ling­ar i al­la oli­ka skep­na­der.

SNAB­BAST. Rasmus Lindh var topp tre i samt­li­ga test i Pro Maz­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.