Klub­bat: Slätt­gårds- och Sö­der­holms­sko­lan byggs ut

Gam­la pa­vil­jong­er ska bort och fler ele­ver ska få plats. Det är pla­nen för bå­de Slätt­gårds­sko­lan och Sö­der­holms­sko­lan som klub­ba­des i vec­kan.

SkärholmenDirekt - - NYHETER - Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus 070-680 67 50 rasmus.co­lum­bus@di­rekt­press.se

På Slätt­gårds­sko­lan i Bredäng får det egent­li­gen ba­ra plats med 370 ele­ver. Men med hjälp av de två pa­vil­jong­er­na som står på skol­går­den, varav den älds­ta är 18 år gam­mal, går runt 560 ele­ver på sko­lan idag.

Nu ska det änd­ras. I vec­kan vän­tas ut­bild­nings­nämn- den klub­ba be­slu­tet att sko­lan ska byg­gas ut, för att ha plats för to­talt 600 ele­ver. En ny bygg­nad ska byg­gas på pa­vil­jong­er­nas plats och sko­lans mat­sal ska byg­gas ut.

Un­der bygg­pe­ri­o­den, som be­räk­nas bör­ja näs­ta år och ta 2,5 år, ska en mind­re pa­vil­jong an­vän­das för att lö­sa plats­bris­ten.

Sö­der­holm eva­kue­ras

För Sö­der­holms­sko­lan i Vårberg vän­tar en än­nu stör­re om­vand­ling. I det in­rikt­nings­be­slut som vän­tas bli klub­bat i vec­kan fö­reslås att fle­ra av dagens bygg­na­der rivs och er­sätts av nya mo­der­na lo­ka­ler, sam­ti­digt som sko­lan får en stör­re och öpp­na­re skol­gård.

För att det ska kun­na ske kom­mer al­la ele­ver som går på sko­lan be­hö­va eva­kue­ras. Hur det ska gå till är än­nu oklart och ska ut­re­das vi­da­re.

I dag går cir­ka 500 ele­ver i sko­lan. När den nya sko­lan står klar, pre­li­mi­närt år 2024, kom­mer den ha plats för 840 ele­ver i klass F- 6. År 2021 räk­nar Si­sab med att om­bygg­na­den kan på­bör­jas.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

BYGGS OM. Bå­de Slätt­gårds­sko­lan och Sö­der­holms­sko­lan ska byg­gas ut för att ge plats åt fler ele­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.