Nu får Sätra­ba­det en ba­stu – un­der tre helger

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 -

– Po­li­sen är fru­stre­rad, stads­de­len är fru­stre­rad. Al­la tycker att det är ett pro­blem, men sa­ker går för lång­samt, sä­ger Ca­ta­ri­na Jo­hans­son Ny­man.

Hon är ord­fö­ran­de i Skär­hol­mens fas­tig­hets­ä­ga­re. Och även hon är fru­stre­rad. Tra­fik­si­tu­a­tio­nen på och om­kring Skär­hol­mens torg och cent­rum har va­rit ett pro­blem i fle­ra år.

– Dels är det obe­hö­ri­ga bi­lar som kör där i hög fart, vil­ket är en fa­ra för gå­en­de. Dels så körs plat­tor­na sön­der, de är in­te gjor­da för så tung tra­fik. Och dess­utom har vi haft fle­ra smash and grab­kup­per på kort tid mot bu­ti­ker i cent­rum, sä­ger hon.

I ok­to­ber s ked­de t vå smash and grab-kup­per på kort tid. Ti­di­ga­re i år ut­sat­tes en guld­bu­tik på tor­get för ett bru­talt rån, där en hjul­las­ta­re kör­des rakt in i bu­ti­kens front.

Ef­ter terror­då­det på Drott­ning­ga­tan und­rar Ca­ta­ri­na Jo­hans­son Ny­man ock­så hur be­red­ska­pen är för om nå­got lik­nan­de skul­le ske i Skär­hol­men.

– I in­ners­tan har det gjorts väl­digt myc­ket. Men det finns en all­män otrygg­hets­käns­la här och för­or­ten mås­te pri­o­ri­te­ras, sä­ger hon.

Väg­skyl­tar hjälp­te in­te

Tra­fik­kon­to­ret sat­te i som­ras upp nya väg­skyl­tar kring tor­get. De skic­ka­de även ut ett in­for­ma­tions­brev till verk­sam­he­ter och fas­tig­hets­ä­ga­re om hur tra­fi­ken kan bli säk­ra­re i Skär­hol­men.

Skyl­tar­na och bre­vet led­de dock in­te till mind­re tra­fik.

”Tra­fik­kon­to­ret ser i nu­lä­get att yt­ter­li­ga­re åt­gär­der be­hö­ver ge­nom­fö­ras då väg­mär­ke­na in­te har gett öns­kad ef­fekt”, skri­ver Erik Söderberg, press­an­sva­rig, i ett mail till Skär­hol­menDi­rekt.

Tra­fik­kon­to­ret tit­tar nu på oli­ka nya lös­ning­ar som skul­le kun­na mins­ka tra­fi­ken på tor­get: Fas­ta och öpp­nings­ba­ra tra­fik­hin­der med lås, even­tu­ell flyt­ta be­tong­le­jo­nen och om det går att frak­ta torg­han­delns va­ror med en

Tung tra­fik, tra­si­ga plat­tor och fle­ra smash and grab-kup­per. Tra­fik­si­tu­a­tio­nen på och om­kring Skär­holmstor­get har länge va­rit ett pro­blem och sats­ning­ar som gjorts har gett li­ten ef­fekt. Nu tit­tar sta­den på det tyng­re ar­til­le­ri­et.

truck från Bod­holms­plan, i stäl­let för med last­bi­lar.

An­led­ning­en till att pro­ble­met har va­rit så svårt att kom­ma åt är för att Skär­hol­mens cent­rum är kom­plext, s kri­ver Erik Söderberg. Många, som rädd­nings­tjänst, torg­hand­la­re och be­sö­ka­re, be­hö­ver rö­ra sig där och de­ras in­tres­sen kroc­kar of­ta.

An­sva­ret oklart

”Dess­utom äger pri­va­ta fas­tig­hets­ä­ga­re stör­re de­len av cent­rum­om­rå­det, men sta­den an­sva­rar för drift och un­der­håll av torg, gång­ba­nor och ga­tor i av­tal. Där­för har det in­te va­rit helt tyd­ligt vem som an­sva­rar för tra­fik­si­tu­a­tio­nen i Skär­hol­mens cent­rum gäl­lan­de skylt­ning, väg­hin­der med me­ra. Nu har des­sa frå­gor lösts ge­nom sam­ver­kan mel­lan sta­den och fas­tig­hets­ä­gar­na”, skri­ver Erik Söderberg.

Hur ser be­red­ska­pen ut för en hän­del­se lik den på Drott­ning­ga­tan?

”Det är en po­li­siär fråga. Om po­li­sen be­dö­mer att ris­ken är så pass stor att det krävs fy­sis­ka åt­gär­der i ga­tu­mil­jön är det nå­got som vi på tra­fik­kon­to­ret tar hän­syn till”.

FOTO: RASMUS PANAGIOTIS CO­LUM­BUS

KRAS. Plat­tor­na på Skär­holmstor­get tar ska­da av tung och obe­hö­rig tra­fik.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

OTRYGGT. Fle­ra bu­ti­ker i och om­kring Skär­hol­men cent­rum och Skär­holmstor­get har ut­satts för smash and grab-kup­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.