Tyck till om Sätra­dals­par­ken

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Fler gril­lar, en ny bas­ket­plan el­ler kanske mer ute­gym för kvin­nor? När Sätra­dals­par­ken ska rustas upp för 19 mil­jo­ner kro­nor vill sta­den ha Sätra­bor­nas hjälp.

På ons­dag, kloc­kan 17.30-19.00, hålls den förs­ta av tre öpp­na träf­far i Hy­res­gäst­för­e­ning­ens lo­ka­ler vid Sät­ra torg.

– Vi fort­sät­ter med fram­gångs­kon­cep­tet vi an­vän­de i Flyg­planspar­ken och Vår­går­den: att fråga de som bor i och bäst kän­ner till om­rå­det hur det ska ut­veck­las, sä­ger Ir­ma Orte­ga, an­sva­rig på stads­dels­för­valt­ning­en.

Stads­de­len ska även va­ra ute i sko­lor och and­ra verk­sam­he­ter i om­rå­det. Ef­ter di­a­lo­ger­na kom­mer bo­en­de i om­rå­det få rös­ta på hur de vill att par­ken ska rustas upp.

Går allt en­ligt pla­ner­na in­vigs den upp­rus­ta­de par­ken i au­gusti 2021.

Av­grunds­djup sorg.

Sätra­bon Na­bi­la Ab­dul Fat­tah sam­man­fat­tar fle­ra Skär­holms­bors käns­lor, när veckan bör­ja­de med snö­fall. Men and­ra mer po­si­ti­va: ”Så un­der­bart, äls­kar vin­ter och snö”.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

FÅR ANSIKTSLYFT. Sätra­dals­par­ken ska rustas för 19 mil­jo­ner. Nu kal­lar stads­de­len in de rik­ti­ga ex­per­ter­na: Sätra­bor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.