SL in­för blipp med bank­kort

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Från och med hös­ten 2019 kan du slip­pa SL-kor­tet och istäl­let blip­pa ditt bank­kort.

Till en bör­jan kom­mer ba­ra en­kel­bil­jet­ter för vux­na kun­na kö­pas med blipp­ba­ra bank­kort. De re­se­nä­rer som har rätt att re­sa till ra­bat­te­rat pris hän­vi­sas till den nu­va­ran­de res­kas­san i ac­cess-sy­ste­met el­ler till att kö­pa bil­jet­ter i SL:s mo­bi­lapp.

Ge­nom att hål­la upp bank­kor­tet mot lä­sa­ren i spär­ren kom­mer sum­man för bil­jet­ten dras från kor­tet. Pre­cis som med det van­li­ga ac­cess-kor­tet med res­kas­sa. Men för­de­len är en­ligt SL att man nu har ett kort mind­re i plån­bo­ken.

SL själ­va har dock var­nat för att det nya sy­ste­met kan le­da till plank­ning, ef­tersom be­tal­ning­en kom­mer gå ige­nom ut­an att kon­trol­le­ra om peng­ar finns på kon­tot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.