Det här hän­de ock­så 1973

SkärholmenDirekt - - REPORTAGE -

Den då 34-åri­ge Alf Svens­son blir par­ti­le­da­re för Kris­ten De­mo­kra­tisk Sam­ling, se­na­re Krist­de­mo­kra­ter­na.

Pink Floyd släp­per al­bu­met The dark si­de of the moon.

World tra­de cen­ter in­vigs i New York.

Jour­na­lis­ter­na Pe­ter Bratt och Jan Guil­lou av­slö­jar den så kal­la­de IB-af­fä­ren, om det ti­di­ga­re okän­da svens­ka un­der­rät­tel­se­or­ga­net In­for­ma­tions­by­rån.

Riks­da­gen an­tar en ny lag om för­äld­ra­för­säk­ring, som bland an­nat ger pap­pan rätt till tio da­gars le­dig­het vid bar­nets fö­del­se.

Norr­malm­storgs­dra­mat, som gett namn åt Stock­holms­syndro­met, ut­spe­lar sig un­der fem da­gar i Stock­holm.

Den Pi­nochet-led­da mi­li­tär­jun­tan ge­nom­för en blo­dig stats­kupp och stör­tar Chi­les pre­si­dent Sal­va­dor Al­len­de.

Kung Gustav VI Adolf dör och ef­ter­träds av sin son­son, da­gens kung, Carl XVI Gustaf.

Fil­men Ex­or­cis­ten har pre­miär.

Da­vid Bowie dö­dar Zig­gy Star­dust och släp­per ski­vor­na Al­la­din Sa­ne och

Pin ups. Sam­ma år släp­per Ig­gy and the Stoo­ges al­bu­met Raw Po­wer.

Fil­men Gud­fa­dern, som ha­de pre­miär året in­nan, no­mi­ne­ras till sju Oscar och vin­ner tre av dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.