Po­li­sens fynd: 180 000 kro­nor i kon­tan­ter

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 -

Det som Skär­holmspo­li­sen först trod­de var en nar­ko­ti­ka­af­fär vi­sa­de sig va­ra nå­got an­nat. Nu miss­tänks två per­so­ner för pen­ning­tvätt, ef­ter att po­li­sen be­slag­ta­git när­ma­re 180 000 kro­nor.

Det var un­der ons­dags­kväl­len som Skär­holmspo­li­sen gjor­de en ovän­tad upp­täckt när de pat­rul­le­ra­de i om­rå­det kring Äspholms­vä­gen.

– Vi såg två per­so­ner som smuss­la­de med nå­got och trod­de först att det hand­la­de om nar­ko­ti­ka. När vi när- ma­de oss av­vek den ena och den and­ra stod kvar och såg väl­digt ner­vös ut, sä­ger Da­vid Sund, grupp­chef.

– När vi kon­trol­le­ra­de ho­nom upp­täck­te vi när­ma­re 120 000 kro­nor i kon­tan­ter i fic­kor­na.

Man­nen greps, miss­tänkt för pen­ning­tvätts­brott. När po­li­sen där­ef­ter gjor­de en hus­rann­sa­kan hos man­nen upp­täck­te de yt­ter­li­ga­re runt 60 000 kro­nor i kon­tan­ter. Där greps ock­så den and­ra man­nen, miss­tänkt för sam­ma brott.

– Vi miss­tän­ker att han tjä­nat de här peng­ar­na i verk­sam­he­ter som man van- ligt­vis be­ta­lar skatt för. Det är in­te så att vi ba­ra går och tar peng­ar från folk, det finns om­stän­dig­he­ter som gör att vi miss­tän­ker brott, sä­ger Da­vid Sund.

Vad hän­der med peng­ar­na nu?

– De är i be­slag och ut­red­ning­en får vi­sa var de hör hem­ma. Om per­so­nen har rätt till peng­ar­na kom­mer vi kon­tak­ta and­ra myn­dig­he­ter, det kan ju va­ra så att han har skul­der som kro­no­fog­den i så fall får ut­mä­ta. Har de tjä­nats på olag­lig väg och män­nen döms för det till­fal­ler peng­ar­na sta­ten.

FOTO: PO­LI­SEN

STORT BE­SLAG. Ru­tin­kon­trol­len som Skär­holmspo­li­sen gjor­de led­de till ett be­slag på när­ma­re 180 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.