Bredängsäl­gen

fång­ad på bild

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 -

– Jag åk­te och häm­ta­de min dot­ter på hen­nes för­sko­la i Bredäng och på vägen hem såg vi den stå där, pre­cis vid Ly­ran. Så vi åk­te hem och häm­ta­de ka­me­ran och smög upp i sko­gen, be­rät­tar Vig­go Lund­berg.

Rap­por­ter om äl­gar i Sätraskogen har kom­mit ti­di­ga­re, och på sisto­ne har fle­ra per­so­ner sett en älg rö­ra sig i skogs­par­ti­er­na nä­ra Bredäng. Så Vig­go var in­te helt över­ras­kad över att se den.

– Den stod kvar där när jag var till­ba­ka med ka­me­ran och den var gans­ka oskygg, det var ro­ligt att jag kun­de kom­ma så nä­ra den. Men ef­ter en stund tror jag att den blev li­te ir­ri­te­rad. Den mar- ke­ra­de det väl­digt tyd­ligt och gjor­de ett li­tet ut­fall, så då kän­de jag att det var dags att slu­ta kry­pa i bus­kar­na och backa...

Blev du rädd?

– Ha­ha nej, det skul­le jag in­te sä­ga. Men de är ju ståt­li­ga och re­spek­tin­gi­van­de djur, när de sät­ter ner fo­ten kän­ner man att okej, jag ska in­te brå­ka med dig.

Fo­tar djur­li­vet i sta­den

Vig­go Lund­berg bör­ja­de med foto när han gick på gym­na­si­et och har hål­lit på med det vid si­dan om brand­mans­yr­ket, de se­nas­te åren allt mer prof­fe­sio­nellt.

Någ­ra av fa­vo­rit­plat­ser­na är Sätraskogen, vid Mä­lar­höjds­ba­det och Få­ge­lön på and­ra si­dan vatt­net. El­ler pre­cis utan­för sitt hem i Bredäng.

– Många av bil­der­na jag tycker bli­vit bäst har jag fak­tiskt fo­tat pre­cis utan­för min dörr, som ek­or­rar­na som hål­ler till utan­för vårt föns­ter. Det är det som är så häf­tig med Bredäng – att man bor mitt i na­tu­ren, med så myc­ket djur- och få­gel­liv, trots att man fort­fa­ran­de be­fin­ner sig i stor­s­tan. Och det är li­te det jag vill vi­sa med mi­na fo­ton: det finns så väl­digt myc­ket fint, väl­digt nä­ra. Man be­hö­ver in­te åka jor­den runt för att upp­le­va fin na­tur.

När de sät­ter ner fo­ten kän­ner man att okej, jag ska in­te brå­ka med dig.

FOTO: VIG­GO LUND­BERG

Fler bil­der Se fler av Viggos na­tur­bil­der på Instagram: Vig­go_Lund­berg. MAJESTÄTISK. Det var i när­he­ten av Ly­ran som Vig­go fick syn på Bredängs eg­na älg. Han häm­ta­de sin ka­me­ra...

Vig­go Lund­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.