Or­tens mam­mor tar kam­pen mot vål­det ut på tor­get

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus rasmus.co­lum­bus@di­rekt­press.se Hen­rik Lindstedt hen­rik.lindstedt@di­rekt­press.se

”Vi är mam­mor­na som har fått nog”. Med de or­den kall­lar mam­mor som har för­lo­rat si­na barn i någ­ra av de se­nas­te årens al­la döds­skjut­ning­ar till en ma­ni­fes­ta­tion på Ser­gels torg. STOCK­HOLM

Hen­nes son dö­da­des med ett skott i hu­vu­det på en par­ke­rings­plats i Vår­by gård. De­ras ku­sin sköts ef­ter en vat­ten­pi­pe­kväll i Se­gel­torp. Hen­nes ena son dö­da­des ut­an­för de­ras port i Akal­la. Den and­re so­nen blev rull­stols­bu­ren. På sön­dag den 18 no­vem- ber s t ä l l e r s i g Ma­rit­ha O’Gil­vie Fred­riks­son, La­na Jaff och Car­ro Si­ni­sa­lo till­sam­mans med fle­ra and­ra mam­mor på Ser­gels torg och ta­lar ut om sor­gen.

Tar på ledar­trö­jan

Idén till ma­nif esta­tio­nen föd­des ef­ter för­fat­ta­ren Alex­an­dra Pa­sca­li­dous sam­tal om boken Mam­mor­na, som fle­ra av kvin­nor­na är med i, i Skär­hol­men. – Där och då bil­da­des ett nät­verk. Ma­ni­fes­ta­tio­nen är ett förs­ta steg där mam­mor­na ax­lar an­svar och tar på sig ledar­trö­jor­na i kam­pen mot det död­li­ga vål­det, för att vi­sa att det som hän­der an­går oss al­la, sä­ger Alex­an­dra Pa­sca­li­dou. Ma­ni­fes­ta­tio­nen kom­mer på­gå mel­lan kloc­kan 13 och 14. För­u­tom ta­len kom­mer ljus att tän­das, till min­ne av de unga per­so­ner som för­lo­rat sitt liv.

Al­la väl­kom­na

– Al­la är väl­kom­na. Mam­mor, pap­por, ku­si­ner, far­brö­der, små­glin. Al­la som bryr sig om att fö­re­byg­ga vål­det – det är dags för oss att sät­ta ner fo­ten och vi­sa att vi har fått nog, att det har gått för långt. Män­ni­skor flyr krig, kom­mer hit och för­lo­rar si­na barn och vi har al­la ett an­svar i det. Vi kan in­te ha så myck-

Det är dags att de till­sät­ter en kris- el­ler ha­ve­ri­kom­mis­sion och bör­jar ar­be­ta fö­re­byg­gan­de.

et våld i värl­dens fred­li­gas­te land, sä­ger Alex­an­dra Pa­sca­li­dou.

Vad hop­pas ni att ma­ni­fes­ta­tio­nen ska le­da till? – Att de som har mak­ten vak­nar till och fak­tiskt gör nå­got. För just nu ser jag inga am­bi­tio­ner från po­li­ti­ker­na. Det är dags att de till­sät­ter en kris- el­ler ha­ve­ri­kom­mis­sion och bör­jar ar­be­ta fö­re­byg­gan­de. Även om det på många sätt är för sent, det är så många som har mör­dats, fle­ra full­kom­ligt oskyl­di­ga, ut­an att rätts­vä­sen­det och myn­dig­he­ter­na lyc­kats gö­ra nå­got.

”Vill ha för­änd­ring”

Ett av det död­li­ga vål­dets se­nas­te of­fer, Shay­an Gaff, kom­mer att hedras un­der ma­ni­fes­ta­tio­nen. Den 21 ok­to­ber sköts han till döds i Se­gel­torp cent­rum. En­ligt po­li­sen är det myc­ket san­nol i kt att han in­te var den egent­li­ga mål­tav­lan för då­det. Shay­ans fa­milj kom­mer med­ver­ka på ma­ni­fes­ta­tio­nen och hans ku­sin La­na Jaff ska hål­la ett tal. – Vi vill ha för­änd­ring. Att Sve­ri­ge och sam­häl­let ska hjäl­pa till. Att po­li­ti­ker­na för en gångs skull kan upp­märk­sam­ma vål­det, sä­ger en an­nan av Shay­ans ku­si­ner Dia Gaff.

FO­TO: PRI­VAT, ARKIVBILDER, THRON ULLBERG

TA­LAR. Mar­leys mam­ma Ma­rit­ha O’Gil­vie Fred­riks­son, Ro­bins mam­ma Car­ro Si­ni­sa­lo och Shay­ans ku­sin La­na Jaff är någ­ra av al­la som ska ta­la på ma­ni­fes­ta­tio­nen på sön­dag den 18 no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.