STORT QUIZ!

Sätrasko­gen är en av 127:s mest äls­ka­de plat­ser. Här trängs bäv­rar med mu­mi­er och 1800-ta­lets kul­tu­re­lit. Vad vet du egent­li­gen om Sätrasko­gen?

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Text: Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus

Bäv­rar, mu­mi­er, forn­ti­da kung­ar och vat­ten­torn. Vad vet du om Sätrasko­gen?

1. HUR FICK KUNGSHATT SITT NAMN?

Mitte­mot Sätrasko­gen lig­ger den lil­la ön Kungshatt, med si­na pampiga trä­hus och den märk­li­ga hattsta­tyn. Hur fick ön sitt namn? 1. For­men! Ön sedd upp­i­från ser ut som en hatt. En kung­lig så­dan. X. Det sägs att det var här sa­go­kung­en Erik Vä­der­hatt tap­pa­de sin hatt, när han tving­a­des hop­pa ut från klip­por­na för att und­kom­ma si­na fi­en­der. 2. Det är lätt att tro att öns namn ut­ta­las Kungs hatt. Men egent­li­gen är ön döpt ef­ter den su­me­ris­ke kung­en Kung Shat, vars mynt ta­gits hit av vi­king­ar som anam­ma­de nam­net.

8. GRÄSKLIPPNING MED FI­NESS 2. TVILLINGTORNET I VÄS­TER

I re­ser­va­tet stå­tar det omist­li­ga vat­ten­tor­net i be­tong. Tor­net har in­spi­re­rat ett an­nat vat­ten­torn i väs­ter. Var hit­tar du det? 1. Tens­ta X. Stock­holm, Wiscon­sin, USA 2. Väs­terås

5. NY­AN­LÄN­DA GNA­GA­RE

Någ­ra av Sätrasko­gens ny­as­te in­vå­na­re är bäv­rar­na! Vid slu­tet av 1800-ta­let var de utro­ta­de i he­la Sve­ri­ge, in­nan nors­ka bäv­rar plan­te­ra­des in. Var­för utro­da­des de? 1. De­ras fa­vo­ritt­räd an­vän­der för att byg­ga då­ti­dens krigs­skepp, vil­ket led­de till att de svalt ihjäl. X. Män­ni­skor sköt ihjäl dem för att de kä­ka­de upp de­ras tim­mer­hus. 2. De ja­ga­des för sin päls och den ef­ter­trak­ta­de bä­ver­gäl­len, som trod­des ha ma­gis­ka egen­ska­per. Var­je år slås Var­paäng­ens gräs med lie un­der Sätrasko­gens slåt­ter­gil­les slåt­ter­fest. Var­för slår de äng­ar­na med lie istäl­let för ma­skin? 1. Li­en gör ett fint snitt som in­te ska­dar väx­ter­na och gyn­nar bi­o­lo­gisk mång­fald X. Att svinga lie ökar blod­cir­ku­la­tio­nen 2. Det ger ut­lopp för upp­däm­da ag­gres­sio­ner

9. VRAKDYKNING, STRANDRAVE EL­LER BASTUBAD?

På som­rar­na har Sätra­bor­na ett eget li­tet pa­ra­dis ne­re vid Mä­la­ren: Sätra­ba­det. Men vil­ken ak­ti­vi­tet kom­mer folk att äg­na sig åt där de kom­man­de tre vec­kor­na? 1. En till­fäl­lig ba­stu ställs upp X. Ma­rin­bi­o­lo­ger från Sjö­hi­sto­ris­ka ska dy­ka ef­ter gam­la skepps­vrak 2. Stock­holms störs­ta höst­rejv

6. NÄR MUMIESKRÄCKEN DRAB­BA­DE SÄTRA

Vå­ren 1973 gick po­lis, ton­å­ring­ar och jour­na­lis­ter på jakt ef­ter att mu­mi­en som ha­de iak­ta­gits av en 11-årig poj­ke vid Sätra varv. Men vad tros ha trig­gat igång skräc­ken? 1. En per­son hit­ta­des död i sko­gen X. Hun­dar bör­ja­de be­te sig kons­tigt vid Sätra varv 2. Skräck­fil­mer vi­sa­des på tv

Det kom­mer bli en av värl­dens störs­ta tunn­lar i stads­mil­jö.

3. MYS­TIS­KA FYND I SÄTRASKO­GEN

Spräng­da kassaskåp, dun­kar med lös­nings­me­del, in­red­ning från en lo­kal krog och 650 ki­lo gur­kor är ba­ra ett par ex­em­pel på de många un­der­li­ga fynd i Sätrasko­gen som Skär­hol­menDi­rekt har skri­vit om un­der åren. Vad av föl­jan­de har vi hit­tills in­te hit­tat där? 1. 800 ki­lo surkål X. Ett helt golv 2. En två me­ter hög Je­sus­sta­ty

7. FREDAD SKOG

Det finns ingen­ting som väc­ker så­dant ra­maskri som bygg­pla­ner in­till na­tur­re­ser­va­tet. ”Nag­ga in­te på vår skog!” Men när blev Sätrasko­gen ett na­tur­re­ser­vat? 1. 1973 ef­ter att mumieskräcken lagt sig X. 2006 2. 1998

4. KULTURELITENS HÖGBORG I BREDÄNG

Ut­tryc­ket att ”va­ra på ly­ran” sägs här­stam­ma från det klas­sis­ka Kon­di­to­ri Ly­ran som lig­ger vid Sätrasko­gens rand med ut­sikt över Mä­la­ren. I slu­tet av 1800-ta­let häng­de den då­ti­da kul­tu­re­li­ten här. Vad be­ty­der ut­tryc­ket? 1. Att va­ra pank X. Att va­ra sa­longs­be­ru­sad 2. Att ha ett kre­a­tivt flow

10. MOTORVÄGSBYGGE SPRÄNGS FRAM

Se­dan 2016 har Skär­holms­bor­na fått stå ut med spräng­ning­ar från det mas­si­va mo­tor­vägs­pro­jek­tet För­bi­fart Stock­holm. Vä­gen ska gå i tun­nel un­der Sätrasko­gen och Mä­la­ren och kom­ma upp i Lun­da i väs­te­rort. Det kom­mer bli en av värl­dens störs­ta tunn­lar i stads­mil­jö. Hur lång blir tun­neln? 1. 16,5 kilo­me­ter X. 31 kilo­me­ter 2. 23,5 kilo­me­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.