De vill stop­pa vål­det med forsk­ning

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Hen­rik Lindstedt

Sve­ri­ge är bland de säms­ta län­der­na i EU på att kla­ra upp mord och mord­för­sök i gäng­mil­jö. Nu har po­li­sen till­satt en fors­kar­grupp som ska när­stu­de­ra al­la ut­red­ning­ar se­dan 2011.

Po­li­sen har till­satt en fors­kar­grupp som ska gå ige­nom samt­li­ga mord och mord­för­sök med skjut­va­pen i Stock­holms gäng­mil­jö­er mel­lan 2011 och 2018, vil­ket tid­ning­en Mitt i har rap­por­te­rat om. – Syf­tet är att hit­ta fram­gångs­fak­to­rer­na, vad är det som gör att vi lyc­kas? För­hopp­nings­vis kom­mer det ge oss un­der­lag för att ut­veck­la vå­ra me­to­der och få upp tem­pot i or­ga­ni­sa­tio­nen, sä­ger kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie Gun­nar Ap­pel­gren till Hud­ding­e­Di­rekt. Skjut­ning­ar­na bland unga män i gäng­mil­jö har ökat i Sve­ri­ge och jäm­fört med and­ra EU-län­der stic­ker Sve­ri­ge ut. Även när det kom­mer till att kla­ra upp des­sa brott ham­nar Sve­ri­ge i bot­ten. Än­nu fär­re brott kla­ras upp då många skjut­ning­ar sker på kort tid. – I Sve­ri­ge har vi vå­gor av gäng­våld. Vi ser fle­ra mord och mord­för­sök un­der kor­ta tids­pe­ri­o­der vil­ket be­las­tar ut­red­nings­sy­ste­met enormt och krä­ver en dy­na­misk or­ga­ni­sa­tion. Vi hop­pas kun­na iden­ti­fi­e­ra vålds­spi­ra­len re­dan in­nan förs­ta mord­för­sö­ket och för­hind­ra det med fö­re­byg­gan­de åt­gär­der. Det är en av vå­ra hy­po­te­ser, att det skul­le få stör­re ef­fekt på vål­det. I dag kan er­far­na mordut­re­da­re va­ra upp­bund­na med and­ra grova brott och där­för in­te fin­nas till­gäng­li­ga när en skjut­ning in­träf­far. Ap­pel­gren tror att det be­hövs mer re­sur­ser så att mordut­re­dar­na kan äg­na sig åt en­bart mord. – De kan till ex­em­pel äg­na sig åt cold ca­se-fall då de för till­fäl­let in­te har en ut­red­ning. Det finns all­tid mord att ut­re­da. Det skul­le ock­så in­ne­bä­ra att mordut­re­dar­na fick än­nu mer ex­per­tis.

Fors­kat om gäng­kri­mi­na­li­tet

I forsk­nings­grup­pen in­går kri­mi­no­lo­gen Jo­a­kim Sturup och so­ci­o­lo­gen och ti­di­ga­re po­li­sen Amir Ros­ta­mi. De bå­da har ti­di­ga­re fors­kat om grova vålds­brott och gäng­kri­mi­na­li­tet. De kom­mer att när­stu­de­ra samt­li­ga ut­red­ning­ar och tit­ta på allt från vil­jan att vitt­na till po­li­sens ef­fek­ti­vi­tet och or­ga­ni­sa­tion. – Det har bli­vit en all­män san­ning bland mordut­re­da­re att de 48 tim­mar­na av en mordut­red­ning är vik­ti­gast. Men det finns ing­en em­pi­ri som stöd­jer det, vi tror att det kom­mer från det ame­ri­kan- ska sät­tet att ut­re­da mord. I gäng­mil­jön är det väl­digt vik­tigt att säk­ra be­vis in­om de förs­ta 4–8 tim­mar­na, att ak­tivt gå in och gö­ra hus­rann­sak­ning­ar, gri­pa per­so­ner, säk­ra upp tek­nisk be­vis­ning. Det är en sak vi ska tit­ta när­ma­re på. Go­da ex­em­pel från and­ra län­der ska ock­så vägas in. En del av fors­kar­grup­pen ska bland an­nat åka till Tyskland där pro­ble­met med gäng­skjut­ning­ar är be­tyd­ligt mind­re. Tys­ka po­li­sen är ock­så bätt­re på att kla­ra upp des­sa brott. En slut­rap­port ska pre­sen­te­ras till som­ma­ren el­ler hös­ten 2019. – Den ska ge oss be­sluts­un­der­lag för kom­man­de åt­gär­der. Fo­kus lig­ger på re­surs­sätt­ning, me­tod och or­ga­ni­se­ring. Gör vi rätt sa­ker? Vad bor­de vi gö­ra an­norlun­da?

FO­TO: CLAU­DIO BRITOS

Mor­det på Shay­an Gaff i Se­gel­torp är ett av dem som kom­mer att stu­de­ras av po­li­sens nya forsk­nings­grupp. SKA HJÄL­PA PO­LI­SEN.

FO­TO: PO­LI­SEN

Gun­nar Ap­pel­gren le­der po­li­sens nya forsk­nings­grupp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.