Gra­tis trä­ning – för al­la tje­jer

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus

Su­gen på att tes­ta zum­ba el­ler kanske li­te pi­la­tes? Un­der sex vec­kor ar­ran­ge­ras gra­tis grupp­trä­ning för tje­jer och kvin­nor i Bredängs­hal­len. BREDÄNG Det är Kor­pen Stock­holm som har fått i upp­drag ar­ran­ge­ra gra­tis trä­ning i Bredäng för al­la som de­fi­ni­e­rar sig som kvin­nor el­ler tje­jer av Skär­hol­mens stads­dels­för­valt­ning. Var­je ons­dag, un­der sex vec­kor, kom­mer hal­len öpp­na för de som vill tes­ta på. – Vi kom­mer er­bju­da oli­ka ty­per av grupp­trä­ning, som zum­ba, pi­la­tes och car­di­o­öv­ning­ar. Hi­sto­riskt har det va­rit svårt att få in kvin­nor i id­rotts­för­e­ning­ar och det är nå­got vi vill änd­ra på, så vi är jät­te­gla­da att Skär­hol­mens stads­dels­för­valt­ning ock­så ser det be­ho­vet, sä­ger Kla­ra Hör­nqvist, pro­jek­t­an­sva­rig på Kor­pen Stock­holm. Var­för tror du att det ser ut så? – Jag tror att det är för att kvin­nor har va­rit un­der­pri­o­ri­te­ra­de i id­rotts­för­bun­den. Det finns en kul­tur av att id­rott är nå­got för män, för­e­ning­ar för kvin­nor har of­ta fått säm­re hall­ti­der och bud­ge­tar. Även om det är på väg att ruc­kas kan det be­hö­vas sär­skil­da in­sat­ser för att pri­o­ri­te­ra kvin­nor. Att trä­ning­ar­na ba­ra är öpp­na för tje­jer och kvin­nor tror Kla­ra Hör­nqvist kan få fler att våga ta ste­get och bör­ja trä­na. – Det finns mas­sa oli­ka or­sa­ker till att kvin­nor in­te vill trä­na med män. En kan va­ra att det är kul­tu­rellt. And­ra kan av oli­ka an­led­ning­ar kän­na sig obe­kvä­ma och otryg­ga bland män, då är det ab­so­lut en för­del att ha en plats där en slapp­na av och va­ra sig själv, sä­ger hon. Må­let är att de som tes­tar på att trä­na ock­så ska vil­ja fort­sät­ta ef­ter att de sex vec­kor­na är slut. – Det är in­te så no­ga om det är i vå­ra för­e­ning­ar el­ler nå­got an­nat, för­hopp­ning­en är att de som är med ska kän­na att det här är kul och nå­got för mig. Men ock­så att de ska träf­fa li­ka­sin­na­de och hit­ta en egen plats där de kan ta plats, sä­ger Kla­ra Hör­nqvist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.