Att skri­va om mord är en ru­tin jag in­te vill ha

SkärholmenDirekt - - Hej Skärholmen - HAN­NA THÅSTRÖM Ny­hets­chef

Vi på re­dak­tio­nen har ut­veck­lat ett ar­bets­sätt. När vi får ve­ta att en ung man har skju­tits till döds i vårt om­rå­de vet vi di­rekt vad vi ska gö­ra. Först en snabb ny­het där vi be­rät­tar vad som har hänt ut­i­från po­li­sens in­for­ma­tion. Det gör vi för att stil­la oron och be­sva­ra frå­gor hos de som hört skott el­ler sett si­re­ner i sitt cent­rum el­ler runt knu­ten. Sen åker vi till plat­sen. Pra­tar med po­li­ser och bo­en­de, för­sö­ker fånga upp män­ni­skors tan­kar och stäm­ning­en i om­rå­det. Ring­er kom­mu­nen och frå­gar vad de gör för att få om­rå­dets unga att kun­na kän­na sig tryg­ga igen. Hur vi fort­sät­ter vår be­vak­ning där­ef­ter be­ror på po­li­sens ar­be­te, om­rå­dets re­ak­tio­ner och fa­mil­jens öns­ke­mål. Det var först för tre vec­kor se­dan, när 22-åri­ge Shay­an Gaff mör­da­des i Se­gel­torps cent­rum, som jag blev med­ve­ten om va­nan vi fått att be­va­ka döds­skjut­ning­ar. När re­por­tern och fo­to­gra­fen kom till cent­rum var det all­de­les tomt. Inga av­spärr­ning­ar, inga män­ni­skor, inga blom­mor och ljus. ” Vad kons­tigt, så bru­kar det in­te va­ra”, var min förs­ta tan­ke. Först ef­teråt slog mig det fruk­tans­vär­da: att vi har fått ru­tin på att be­rät­ta om unga män som mör­das. Vän­ner och familjer som sör­jer. Po­li­ser som sak­nar bå­de miss­tänk­ta och vitt­nen som vå­gar be­rät­ta. Jag vill in­te gö­ra det igen. Och vi är många som har fått nog. På si­dan 6 i den här tid­ning­en be­rät­tar vi om po­li­sens nya forsk­nings­grupp, som ska ut­re­da var­för så få döds­skjut­ning­ar bland unga män kla­ras upp, och för­hopp­nings­vis le­da till att fler mord fö­re­byggs. Vi be­rät­tar ock­så om mam­mor och and­ra an­hö­ri­ga till mör­da­de unga män tar sin kamp mot vål­det till ga­tan. Näs­ta sön­dag, den 18 no­vem­ber, sam­las de på Ser­gels torg för att pro­te­ste­ra mot det död­li­ga vål­det. Vi ses där. Så kanske vi slip­per be­rät­ta sam­ma be­rät­tel­se en gång till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.