De kri­mi­nel­la tar allt fler ris­ker

SkärholmenDirekt - - NYHETER · SKÄRHOLMEN -

22-åri­ge Shay­an Gaff 2018. 18-åri­ga Ndel­la Jack i fjol. Och nu har även en tolvå­rig flic­ka fal­lit of­fer för va­pen­vål­det. En­ligt kri­mi­no­log Mi­kael Ry­ing be­ror des­sa tra­gis­ka miss­tag på att det vi kal­lar or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het i själ­va ver­ket är ”den mest oor­ga­ni­se­ra­de brotts­lig­het vi har”.

Till och med bo­stads­in­brott sker med struk­tur, me­dan des­sa upp­gö­rel­ser sker på an­norlun­da sätt.

– Till och med bo­stads­in­brott sker med struk­tur, me­dan des­sa upp­gö­rel­ser sker på helt an­norlun­da sätt, sä­ger Mi­kael Ry­ing, kri­mi­no­log vid po­li­sens na­tio­nel­la ope­ra­ti­va av­del­ning (Noa).

Han jäm­för med hur det såg ut i bör­jan på 1990-ta­let, då i snitt fy­ra per­so­ner per år mis­te li­vet vid skjut­ning­ar i kri­mi­nel­la mil­jö­er i Sve­ri­ge. I dag är siff­ran tio gång­er så hög.

Grup­pe­ring­ar har ökat

bli­vit fär­re. Dess­utom har åt­koms­ten till skjut­va­pen ökat.

En­ligt Ry­ing finns det ing­et som ty­der på att fler som in­te har med kon­flik­ter­na att gö­ra har bör­jat fal­la of­fer för skjut­ning­ar; det se­nas­te de­cen­ni­et rör det sig om i snitt en per­son per år. Sam­ti­digt me­nar Ry­ing att de änd­ra­de för­ut­sätt­ning­ar­na le­der till att ”fler risk­si­tu­a­tio­ner upp­står”:

– Na­tur­ligt­vis finns ris­ken att det drab­bar en­var, men sam­ti­digt är det en oer­hört li­ten risk.

Vålds­ut­veck­ling­en kan ock­så be­ro på en ökad stig­ma­ti­se­ring i sam­häl­let, tror Ry­ing, med allt stör­re skill­nad mel­lan ut­sat­ta och mer väl­må­en­de bo­stads­om­rå­den.

– Jag tror att det för­u­tom skärp­ta straff skul­le be­hö­vas myc­ket mer på det so­ci­a­la om­rå­det, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.