Vå­ra stopp

SkärholmenDirekt - - BILDSPECIA­L · SÖDRA SIDAN -

● Bredängs cam­ping: För­u­tom över­natt­nings­möj­lig­he­ter hit­tar du här en thai-re­stau­rang och en mi­ni­golf­ba­na. Adress: Sto­ra Säll­ska­pets Väg 60

● Stu­re­hovs slott: Stu­re­hovs slott bygg­des 1781 på upp­drag av Gustav III:s fi­nans­mi­nis­ter Jo­han Lil­jencrantz. Ri­tad i gus­ta­vi­ansk stil av C.F Adelcrantz. Slot­tet har klas­sis­ka vägg­mål­ning­ar av Lars Bo­lan­der och lan­dets störs­ta sam­ling av Ma­rie­bergska­kel­ug­nar. Här finns kafé och en fin slotts­träd­gård. Det går att bo­ka lunch och mid­dag i slot­tet.

● Flotts­bro: Badstrand, fris­be­e­golf, mi­ni­golf, ut­hyr­ning av cyklar, bi­lar och ka­not.

Adress: Hägg­sta­vä­gen

● Hå­gel­by­par­ken: Kafé och re­stau­rang och upp­le­vel­ser för he­la fa­mil­jen. Kol­la in ha­gel­by.se för ak­tu­ell in­for­ma­tion om evenemang och öp­pet­ti­der.

Adress: Hå­gel­by­vä­gen 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.