Tips till bo­stads­rätts­för­e­ning­ar för bätt­re eko­no­misk håll­bar­het

SkärholmenDirekt - - HEMMA · BOSTAD · INREDNING -

● Om för­e­ning­en in­te har en kom­plett un­der­hålls­plan där al­la sto­ra kost­na­der för samt­li­ga pla­ne­ra­de un­der­håll och in­ve­ste­ring­ar, som till ex­em­pel stam­byte, tak, föns­ter och fa­sad, un­der kom­man­de 50 år finns med, så ta fram en.

● Se till att spa­ra till för­e­ning­ens ge­nom­snitt­li­ga un­der­hålls- och in­ve­ste­rings­kost­nad. Vet ni in­te vad er kost­nad är, bör­ja med 200 kr/kvm per år. Då be­ta­lar nu­varn­de med­lem­mar för sitt eget sli­tage och kost­na­den skjuts in­te på fram­ti­da med­lem­mar.

● Gör en över­sikt av era drifts­kost­na­der och se över möj­lig­he­ter att sän­ka des­sa.

● Tänk lång­sik­tigt vad gäl­ler era av­gifts­ni­vå­er, och ha en lö­pan­de disKÄLLA: BOSTADSRÄT­TSBAROMETE­RN 2020

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.