DAG 5

Sockerdetox - - INNEHÅLL -

Gör dig re­do att hands­kas med söt­sug un­der förs­ta fa­sen ge­nom att ska­pa en lis­ta med be­lö­ning­ar.

Hit­ta di­na per­son­li­ga be­lö­ning­ar

Ta bort juice

Gör dig re­do för fas 1! ANA­LY­SE­RA Soc­ker­fria sätt att blir av med su­get

Så, hur kan du bry­ta den on­da cir­keln att du sträc­ker dig ef­ter soc­ker när vis­sa käns­lor sät­ter in? Sva­ret lig­ger i att hit­ta nå­got som kort­slu­ter soc­ker­re­spon­sen när den trig­gas. När du bör­jar med mat­pla­nen på si­dan 52 kom­mer du att hit­ta fle­ra för­slag på sätt att bry­ta kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lan hjär­nan och soc­ker. Du kan gö­ra det enkla­re för dig själv var­je dag, bland an­nat ge­nom att upp­munt­ra dig själv att bli mer med­ve­ten om ne­ga­ti­va tan­kar och käns­lor så att du in­te stop­par i dig soc­ker så fort tan­kar­na dy­ker upp, ut­an kan han­te­ra det på nå­got an­nat sätt. Som du har lärt dig kan läck­ra sa­ker att äta – ja, cho­klad och glass hör hit – trig­ga igång be­lö­nings­sy­ste­met i hjär­nan. Och det kan va­ra så att den kopp­ling­en är med­född. Forsk­ning som pre­sen­te­ra­des vid en stor psy­ko­lo­gi­kon­fe­rens i USA vi­sa­de att män­ni­skor med per­son­lig­hets­dra­get “be­lö­nings­käns­lig” gick igång myc­ket star­ka­re på till ex­em­pel re­klam för god mat än and­ra. Man mås­te lä­ra sig att vän­da på allti­hop och hit­ta be­lö­ning­ar som in­te är mat att ma­ta hjär­nan med – ska­pa ditt eget be­lö­nings­kort att ta till när det kri­sar. Och du be­hö­ver in­te vän­ta tills su­get sät­ter in in­nan du läg­ger li­te tid på att nju­ta. Minst en gång om da­gen ska du ploc­ka nå­got ur lis­tan och ge dig hän, ut­an att stop­pa an­sik­tet fullt med mat.

FÖR­BE­RE­DEL­SE

Hand­la för nystart

I dag ska du hand­la in­för fas 1 av mat­pla­nen. Ploc­ka ut någ­ra av re­cep­ten från ka­pi­tel 3 som du vill la­ga och bör­ja med att ge in­gre­di­en­ser­na till dem plats i ditt kök.

Ha fa­vo­rit­ma­ten i cent­rum.

Lägg grön­sa­ker, na­tu­rell yog­hurt och ma­gert kött i mit­ten på ky­len, hav­re­gryn och kros­sa­de to­ma­ter i ögon­höjd i skaf­fe­ri­et och eda­ma­me­bö­nor­na där du ser dem när du öpp­nar fry­sen så att du kom­mer ihåg att ta ut dem i tid.

För­be­red för häl­so­sam mat.

Så fort du kom­mer från af­fä­ren, tvät­ta grön­sa­ker­na och prep­pa ge­nom att skä­ra, ski­va och hac­ka det som ska an­vän­das först och lägg dem i ge­nom­skin­li­ga be­hål­la­re så att du ka­par ti­den det tar att slänga ihop en häl­so­sam mål­tid. Ko­ka ägg och för­be­red din gröt på kväl­len så att din frukost står klar när du vak­nar.

Göm skrä­pet.

Om du le­ver ihop med nå­gon som in­te ska äta en­ligt vår mat­plan till­sam­mans med dig, fram­för allt om hen har söt­sa­ker och go­dis hem­ma – göm dem långt in i skå­pen där du in­te ser dem. Gär­na i bur­kar som in­te är ge­nom­skin­li­ga.

Köp in­te stor­pack.

Gå och hand­la li­te of­ta­re och köp ba­ra det du ska an­vän­da snart, bul­ka in­te upp jät­te­för­råd hem­ma i skå­pen. Att ha myc­ket mat hem­ma, även om den är häl­so­sam, kan gö­ra att din vil­je­styr­ka att äta la­gom myc­ket och rätt sa­ker, mins­kar, vi­sar en stu­die från Jour­nal of Con­su­mer Psycho­lo­gy.

Du är nu re­do för fas 1!

Nu när du har iden­ti­fi­e­rat vil­ka soc­ker­käl­lor som fanns i ditt kök och bytt ut soc­ker­bom­ber­na mot na­tur­lig och ren mat som du la­gar från grun­den är du re­do att star­ta din re­sa till ett soc­ker­fritt liv.

Förs­ta ste­get? Att ta bort allt soc­ker från det du äter – till­fäl­ligt, vi lo­var. Vi följer dig på var­je steg och ger dig prak­tis­ka råd när det gäl­ler att fö­re­byg­ga och un­der­lät­ta för sug, ab­sti­nens och hu­mör­sväng­ning­ar som du kom­mer att upp­le­va un­der förs­ta fa­sen. För­de­lar­na du kom­mer att upp­nå un­der fas 1 kom­mer att va­ra be­tyd­ligt stör­re än det even­tu­el­la obe­hag du upp­le­ver. Mind­re än en vec­ka från idag kom­mer du att mär­ka skill­nad i mid­je­mått, energinivå och hu­mör.

Tänk på att du just har vänt upp och ner på di­na mat­va­nor, kanske mer än du trod­de var möj­ligt. Du kom­mer in­te läng­re att äta den där ka­kan till mor­gonkaf­fet, cho­klad­bi­ten på ef­ter­mid­da­gen el­ler dric­ka den där läs­ken till mid­da­gen. Det kom­mer att bli tufft, det är li­ka bra att för­be­re­da dig på det. Dä­re­mot finns nu ett be­tyd­ligt skö­na­re liv in­om räck­håll. Så vänd sida och ta di­na förs­ta steg mot det!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.