DAG 1–2

Ät pre­cis som du bru­kar Un­der­sök ditt för­hål­lan­de till soc­ker Skriv en mat­dag­bok

Sockerdetox - - INNEHÅLL -

Nu ska du fun­de­ra på hur myc­ket och vil­ket soc­ker du äter till var­dags.

ANA­LY­SE­RA Var­för äter du soc­ker?

Vi kan in­te be­to­na det nog: det är me­ning­en att du ska gil­la att äta en choco­la­te-chip coo­kie el­ler en skål med glass. Nu har vi ju lärt oss att vi är ska­pa­de för att gil­la söt­sa­ker, så om du blir su­gen på det­ta följer du helt en­kelt din mänsk­li­ga in­struk­tions­bok. Och du kom­mer läng­re fram att kun­na ha ett na­tur­ligt för­hål­lan­de till soc­ker.

Men om ditt söt­sug är ut­om din kon­troll och ho­tar att ris­ke­ra din hälsa, får dig att gå upp myc­ket i vikt el­ler gör att du mår då­ligt men­talt så är det tro­ligt att du äter soc­ker av nå­gon an­nan an­led­ning än ba­ra att det är gott. Två av de van­li­gas­te an­led­ning­ar­na är stress och tröstä­tan­de.

När du är nä­ra att gå un­der av stress kan det ver­ka som att soc­ker är den en­da kom­pis som verk­li­gen för­står dig. Men trös­ten och lätt­na­den är till­fäl­lig och du får be­ta­la ett högt pris: du kan snabbt bör­ja kopp­la ihop soc­ker och tröst. Och grad­vis kan det bli så att du au­to­ma­tiskt vän­der dig till soc­ker för att få den där snab­ba lätt­na­den istäl­let för att hit­ta mer håll­bar stress­han­te­ring.

Soc­ker kan allt­så ge en till­fäl­lig lätt­nad i stres­si­ga si­tu­a­tio­ner, men det kan ock­så lind­ra käns­lor som du egen­li­gen vill tränga un­dan el­ler ig­no­re­ra. Men när

du äter för att bli av med känslo­mäs­sig hung­er kan in­te ens den läck­ras­te des­sert el­ler störs­ta cho­klad­ka­ka gö­ra att du blir mätt.

De som äter som ett svar på käns­lor småä­ter of­ta­re när de in­te är fy­siskt hung­ri­ga, kän­ner of­ta­re sug ef­ter spe­ci­fik mat och kän­ner sig in­te mät­ta ens ef­ter ett re­jält mål mat i stör­re ut­sträck­ning än de som in­te käns­loä­ter. I en kul­tur som he­la ti­den pre­mi­e­rar ome­del­bar till­freds­stäl­lel­se blir mat of­ta en väg ut när vi upp­le­ver käns­lor som är svå­ra att han­te­ra.

Forsk­ning har än­nu in­te kun­nat be­vi­sa om går att va­ra be­ro­en­de av soc­ker el­ler in­te. Hur det än lig­ger till med det är det ing­et snack om att det åt­minsto­ne kan kän­nas så. Kör tes­tet på si­dan 34 för att kol­la vil­ken ni­vå ditt känslomässiga sug ef­ter soc­ker lig­ger på. Få in­te pa­nik om du får höga po­äng, du kan bry­ta su­get och den här pla­nen kom­mer att hjäl­pa dig.

FÖR­BE­RED

Av­slö­ja ditt soc­ke­rä­tan­de

Snabbt – vad åt du igår? Sprang du för­bi ett kafé på väg till tå­get och köp­te en isad kaf­fed­rink top­pad med gräd­de och sås? Slet du åt dig en ener­gi­bar ef­ter trä­ning­en? Och åt du kanske en ka­nel­bul­le på kol­le­gans fö­del­se­dags­fi­ka på ef­ter­mid­da­gen? El­ler åt du helt och hål­let häl­so­samt he­la da­gen men sum­pa­de

För att bli av med ditt soc­ker­sug och din sockermage för all­tid mås­te du ve­ta hur du får i dig soc­ker och hur myc­ket.

allti­hop ge­nom att tryc­ka en hel burk med Ben and Jerry’s fram­för te­ven el­ler av­slu­ta­de da­gen med en Nu­tel­la-natt­ning (Det är för­res­ten en sked Nu­tel­la fö­re säng­gå­en­det.)?

Vi gis­sar ba­ra, så klart. Men om du ska gö­ra dig av med ditt soc­ker­sug och din sockermage för all­tid så be­hö­ver du ve­ta hur du får i dig soc­ker och hur myc­ket. Skriv ner allt du äter till frukost, lunch och mid­dag plus mel­lan­mål och al­la små­bi­tar som åker ner av ba­ra far­ten un­der två da­gar.

Nej, det här är för­mod­li­gen in­te din fa­vo­rit­sys­sel­sätt­ning, och du kom­mer att vil­ja fri­se­ra san­ning­en, men om du är är­ligt mot dig själv kan de här 48 tim­mar­na va­ra en ögo­n­öpp­na­re. Du väl­jer själv om du ba­ra vill skri­va vad du äter, men skriv ock­så gär­na mäng­den.

Nyc­keln är här att ock­så no­te­ra hur du mår och hur hung­rig du är fö­re och ef­ter du äter. Det kom­mer att sä­ga myc­ket hur det lig­ger till med ditt känslomässiga ätan­de och din känslomässiga kopp­ling till soc­ker. Det ger dig i sin tur möj­lig­het att se möns­ter som kan öka din med­ve­ten­het om vad du äter och var­för du väl­jer vad du äter vid giv­na till­fäl­len. Det är det förs­ta ste­get mot mer häl­so­sam­ma val. Du be­hö­ver in­te skri­va sida upp och sida ner, det räc­ker med någ­ra ord. Kol­la på ex­emp­len på si­dan 32–33. Vi har ock­så gjort det en­kelt för dig att be­dö­ma din hung­er, du be­hö­ver ba­ra skri­va ner en siff­ra. In­nan du stop­par nå­got i mun­nen, be­döm din hung­er på en ska­la från 1 till 5 en­ligt ta­bel­len ne­dan.

Spa­ra mat­dag­bo­ken, den kom­mer du ha stor nyt­ta av. Du kom­mer att få en klar bild av di­na soc­ker­va­nor och oav­sett vil­ken bild som fram­trä­der är det positivt. När du är med­ve­ten om att du äter myc­ket soc­ker – vil­ket man in­te all­tid är, fram­för allt om man småä­ter ut­an att tän­ka på det – så kan du by­ta ut det mot nyt­ti­ga­re al­ter­na­tiv som än­då kan gö­ra di­na sötäls­kan­de smaklö­kar nöj­da.

Till ex­em­pel kanske du in­te ser dig själv som en soc­ker­råt­ta, men så stop­par du än­då ma­gen full av soc­ke­ri­mi­ta­tio­ner el­ler dolt soc­ker. Till ex­em­pel vitt bröd el­ler pas­ta och ketchup. Ba­ra ketchu­pen kan in­ne­hål­ler ett par teske­dar soc­ker och om du in­te tänker på hur myc­ket du tar kan det slin­ka ner en halv dags­ran­son soc­ker ba­ra där. El­ler om du äter fil och fling­or till frukost. Har du kol­lat soc­ker­hal­ten i fling­or­na? Fi­len tar bort en del av den sö­ta sma­ken och gör att fru­kosten in­te känns li­ka söt som den kanske fak­tiskt är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.