FAS 1

Sockerdetox - - INNEHÅLL -

Få re­da på hur förs­ta de­len av din soc­ker­de­tox fun­kar och hur de förs­ta soc­ker­fria da­gar­na känns.

FAS 1: DEN TUF­FA OMVÄNDNINGEN

Se till att ge dig själv en klapp på ax­eln. Att va­ra så här är­lig mot dig själv är in­te lätt, men för­hopp­nings­vis har det här va­rit av­gö­ran­de för dig. Du har sam­lat på dig in­for­ma­tion om ditt soc­kerin­tag och hur soc­ker på­ver­kar din kropp. Kun­skap som du är på väg att an­vän­da dig av i verk­li­ga li­vet för att du ska bli ditt bäs­ta, mest häl­so­sam­ma jag.

Väl­kom­men till fas 1. Det är nu det bör­jar bli tufft, men om du lyc­kas kom­mer fram­gång­en att va­ra livs­för­änd­ran­de.

Du har ett okon­trol­le­rat sug ef­ter go­dis och har en in­re röst som he­la ti­den skri­ker: “Mjölkcho­klad, ka­nel­bul­le, nu­u­uu!” Där­för be­hö­ver du stå emot med sam­ma ka­li­ber som ditt sug och vi­sa vem det är som be­stäm­mer. Un­der den här fa­sen kom­mer du att ta bort soc­ker helt från din di­et. Till och med frukt. Det är det en­da sät­tet att bli av med sock­rets grepp om dig.

Var­för in­te frukt? Frukt är ju bra för dig. Jo, det är sant. Men. Du be­hö­ver noll­stäl­la di­na smaklö­kar och

få din din äm­nes­om­sätt­ning att fun­ge­ra som den ska. Det är där­för vi in­te vill att du ska äta nå­gon form av soc­ker just nu. I den här fa­sen ska du ock­så ta bort ve­ge­ta­bi­li­er som in­ne­hål­ler en hel del soc­ker, som söt­po­ta­tis. Pre­cis som frukt är söt­po­ta­tis otro­ligt nä­ringstätt, pac­kat med fib­rer och an­tiox­i­dan­ter, och, till­sam­mans med frukt, kan du åter­in­fö­ra det här i din di­et när du har kom­mit till fas 2.

I fas 1 ska du in­te hel­ler äta pro­ces­sa­de spann­måls­pro­duk­ter – va­re sig vi­ta så­da­na el­ler full­korns­pro­duk­ter. Det är för att yt­ter­li­ga­re kun­na hjäl­pa dig att få en bätt­re ba­lans i hur din kropp an­vän­der glu­kos och in­su­lin. Ef­tersom det kan kän­nas tufft att va­ra ut­an bröd el­ler pas­ta un­der en läng­re tid så bör­jar vi ploc­ka till­ba­ka det­ta i kos­ten i små mäng­er un­der fas 2.

Vi kal­lar fas 1 för tuf­fa omvändningen ef­tersom vi vet att det här in­te är lätt. Men vi lo­var att du kom­mer att äls­ka resultaten! Un­der de förs­ta da­gar­na kom­mer du för­mod­li­gen in­te att kän­na dig på topp, var­ken fy­siskt el­ler psy­kiskt. Hör du till dem som har rökt och slu­tat att rö­ka? Då kom­mer du sä­kert ihåg hur trött och ir­ri­te­rad du var. Du kan kom­ma att upp­le­va lik­nan­de symp­tom som hu­vud­värk, trött­het och ir­ri­ta­tion, och ditt sug ef­ter soc­ker kan bli in­ten­sivt.

Di­na po­äng på quiz:et som du gjor­de un­der dag 1 el­ler 2 ger dig en in­di­ka­tion på hur starkt ditt soc­ker­sug kom­mer att va­ra. Men låt det in­te skräm­ma dig – låt det bli en mo­rot! Det bäs­ta är: Allt är över in­om sju da­gar och mål­ti­der­na som du kom­mer att äta är de­sig­na­de för att du ska bli mätt och be­lå­ten, hål­la di­na blod­soc­ker­ni­vå­er jäm­na och hål­la su­get bor­ta. Al­la mål­ti­der har en bra ba­lans mel­lan pro­te­in, kol­hyd­ra­ter och fett, för att mät­ta väl och und­vi­ka blod­soc­ker­sväng­ning­ar som trig­gar su­get.

I den här fa­sen får du en mat­dag­bok där du kan boc­ka av vad du äter var­je dag. För­u­tom vå­ra tips och råd i den här bo­ken kom­mer di­na eg­na an­teck­ning­ar bli en viktig del i att hål­la mo­ti­va­tio­nen igång. Och ef­tersom du tar med dig var­je ny stra­te­gi som du lär dig in i näs­ta dag, kom­mer obe­ha­get att lät­ta för var­je dag som går. Even­tu­el­la symp­tom som du upp­le­ver kom­mer att suc­ces­sivt för­svin­na och er­sät­tas av mer ener­gi och ett bätt­re hu­mör.

Vid dag 9 bor­de du ha bör­jat mär­ka hur bra du mår. Pig­ga­re, gla­da­re och en bätt­re sömn är ba­ra bör-

jan på här­lig­he­ten. Me­dan din kropp får allt bätt­re in­su­lin­käns­lig­het och sta­bi­la­re blod­soc­ker­ni­vå­er, kom­mer sock­rets järn­grepp om dig att loss­na.

Dess­utom kom­mer mid­je­måt­tet att mins­ka. Vid dag 12, om du har följt mål­tids­pla­nen nog­grant, kan du för­vän­ta dig att ha gått ner i snitt 3 ki­lo. De här är inga öns­kesiff­ror från vår sida. När vi har stu­de­rat vår test­pa­nel, så har de bli­vit av med de här sif­for­na i ge­nom­snitt. Per­so­ner, som pre­cis som du, som har bli­vit av med onö­digt fett på ma­gen och har om­pro­gram­me­rat si­na smaklö­kar. Istäl­let för att va­ra fo­ku­se­ra­de på söt­sa­ker upp­skat­tar de nu bra mat. Nej, det hand­lar in­te om till­fäl­li­ga vins­ter, de är be­stå­en­de och för­de­lar­na kom­mer ba­ra att bli fler, allt­me­dan du fort­sät­ter att föl­ja mat­pla­nen.

DAG 6–12: Ät så här:

Ät frukost var­je mor­gon för att hål­la sötsuget bor­ta. Välj bland rät­ter­na med myc­ket pro­te­in på si­dor­na 58–60. Fru­kostar­na in­ne­hål­ler un­ge­fär 300 ki­lo­ka­lo­ri­er och minst 15 gram pro­te­in.

Mixa och mat­cha lunch- och mid­dags­för­sla­gen, de är ut­byt­ba­ra ut­i­från ett ka­lo­ri- och nä­rings­per­spek­tiv. Lun­cher­na och mid­da­gar­na in­ne­hål­ler 400–450 ki­lo­ka­lo­ri­er och själv­klart in­ne­hål­ler de ing­et till­satt soc­ker. Va­ri­e­ra mål­ti­der­na var­je dag, el­ler håll dig till di­na tre, fy­ra fa­vo­ri­ter – det är upp till dig. Var­je mål­tid är lätt och snabb att la­ga.

Men, vik­tigt, glöm in­te mel­lan­må­len! Att äta re­gel­bun­det hind­rar blod­soc­ker­dip­par som trig­gar igång ap­ti­ten och soc­ker­su­get. Det är upp till dig när du vill ta ditt mel­lan­mål. Det kan va­ra på för­mid­da­gen för att du ska kla­ra dig fram till lunch el­ler på ef­ter­mid­da­gen för att hål­la dig fram till mid­da­gen. Se ba­ra till att du äter nå­got var fjär­de tim­me. Und­vik emel­ler­tid föl­jan­de: frukt, fruk­tjuice, tor­kad frukt, söt­po­ta­tis, pro­ces­sa­de spann­måls­produ­ter (bå­de med vitt mjöl och full­korn) och soc­ker i al­la dess for­mer (allt­så till och med ho­nung, aga­ve­si­rap och and­ra soc­ke­ral­ter­na­tiv).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.