QUIZ

Tror du att du och sock­ret kan ha svårt att gö­ra slut? Upp­täck hur stark drag­ning­en är mel­lan er – och vad du kan vän­ta dig när du dum­par det helt i fas 1.

Sockerdetox - - INNEHÅLL -

Hur känslo­mäs­sigt knu­ten är du till soc­ker? När du vet det är det lät­ta­re att sä­ga stopp näs­ta vec­ka.

Du tyc­ker att det är svårt att tac­ka nej till ditt fa­vo­rit­go­dis.

All­tid (sätt 4 po­äng i ko­lumn A) Of­tast (3 → A)

Ibland (2 → A)

Säl­lan el­ler ald­rig (2 → B)

När du ti­di­ga­re har för­sökt dra ner på soc­ker, hur starkt blev ditt sug?

Väl­digt starkt Du åt det du var su­gen på

(4 → A)

Starkt Ibland lyc­ka­des du väl­ja bort sock­ret mot att du åt ett nyt­ti­ga­re al­ter­na­tiv (3 → A) Märk­bart Du gav ibland ef­ter för su­get (2 →A)

Li­tet Du fick an­stränga dig li­te, men of­tast kun­de du dis­tra­he­ra dig så att su­get för­svann (1 →B)

Obe­tyd­ligt Du kom över su­get lätt el­ler drab­ba­des in­te av söt­sug alls. (2 →B)

Du kän­ner of­ta skuld el­ler skam när du har ätit soc­ker.

Ja (2 →A) Nej (2 →B)

Minst en av di­na fa­vo­rit­söt­sa­ker är kopp­lad med ett kärt min­ne.

Ja Sätt 1 po­äng i ko­lumn A. Nej Sätt 2 po­äng i ko­lumn B.

När du bör­jar äta söt­sa­ker är det svårt att slu­ta.

All­tid (5 →A)

Of­tast (4 →A)

Ibland (3 →A)

Säl­lan el­ler ald­rig (2 →B)

Du blir på bätt­re hu­mör och får mer ener­gi pre­cis ef­ter att du ätit men kra­schar ef­ter ett par tim­mar.

All­tid el­ler of­ta (3 →A)

Ibland (2 →A)

Säl­lan el­ler ald­rig (2 →B)

Du äter myc­ket söt­sa­ker när du är stres­sad.

All­tid el­ler of­ta (3 →A)

Ibland (2 →A)

Säl­lan el­ler ald­rig (2 →B)

Du kom­mer på dig själv med att tän­ka på söt­sa­ker ____ gång­er per dag.

Mer än 4 gång­er (3 →A)

3–4 gång­er (2 →A)

2–3 gång­er (1 →A)

Säl­lan el­ler ald­rig (2 →B)

Du flyr till sock­ret när du blir arg, led­sen el­ler kän­ner dig en­sam el­ler hjälp­lös.

All­tid el­ler of­ta (3 →A)

Ibland (2 →A)

Säl­lan el­ler ald­rig (2 →B)

Du be­lö­nar dig med soc­ker ef­ter att du har gjort nå­got job­bigt. Du kän­ner att du för­tjä­nar det.

All­tid el­ler of­ta (3 →A)

Ibland (2 →A)

Säl­lan el­ler ald­rig (2 →B)

Ju mer soc­ker du äter, desto mind­re nöjd blir du och desto mer sug får du.

Ja (2 →A) Nej (2 →B)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.