DAG 4

Av­slö­ja det som ut­lö­ser su­get Hit­ta och ute­slut dolt soc­ker i det du äter Hit­ta och ute­slut sockerimitatörer i det du äter

Sockerdetox - - INNEHÅLL -

Lär dig mer om dol­da soc­ker­käl­lor och ren­sa ut dem från skåp och lå­dor.

ANA­LY­SE­RA Si­tu­a­tio­ner­na som gör att du sträc­ker dig ef­ter soc­ker

All­mänt söt­sug och att man gil­lar söt­sa­ker räc­ker in­te som för­kla­ring till att vi dras till soc­ker. Va­nor och ytt­re på­ver­kan är ock­så fak­to­rer att räk­na med. I dag ska du få tit­ta när­ma­re på di­na dag­li­ga ru­ti­ner för att kun­na hit­ta vil­ka si­tu­a­tio­ner och ti­der som gör att ditt sug trig­gas. Till ex­em­pel, hur många sät­ter sig ner i sof­fan och ba­ra äter? Ut­an TV, dator el­ler kanske säll­skap av so­ci­a­la me­di­er?

En stu­die som pre­sen­te­ra­des i Psycho­lo­gi­cal Sci­ence vi­sa­de att de som äter el­ler dric­ker när de är dis­tra­he­ra­de av an­nat kräv­de in­ten­si­va­re sma­ker (ja, sö­ta­re ock­så) för att kän­na sig nöj­da. I en del av stu­di­en fick en grupp me­mo­re­ra ett sju­siff­rigt num­mer när de drack saft. En an­nan grupp be­höv­de ba­ra kom­ma ihåg en siff­ra. De som skul­le min­nas många siff­ror vil­le ha 50 pro­cent mer soc­ker i sin saft in­nan de var nöj­da. Man skul­le kun­na tol­ka det här som att en häl­so­sam och mind­re söt saft, el­ler mål­tid, kan va­ra fullt till­räck­ligt om vi äter den ut­an att fo­ku­se­ra på an­nat. Mind­ful­ness-ätan­de helt en­kelt. Ta en titt på din mat­dag­bok igen och se om du hit­tar någ­ra tid­punk­ter el­ler si­tu­a­tio­ner som fick dig att ta till sock­ret. Skriv ner vil­ka ak­ti­vi­te­ter som trig­gar sötsuget. Är det TV, är det slö­sur­fan­de el­ler är det jobb sent på kväl­len? Kom ihåg de här till­fäl­le­na och för­sök att stan­na upp när du kom­mer dit och soc­ker­su­get vak­nar till liv.

ANA­LY­SE­RA Hur myc­ket dolt soc­ker du fak­tiskt äter

Vi har sla­git ihop dolt soc­ker och sockerimitatörer här ef­tersom de två ka­te­go­ri­er­na of­ta fö­re­kom­mer till­sam­mans i oli­ka pro­duk­ter. Dolt soc­ker hit­tar du fram­för allt i oli­ka halv- och hel­fab­ri­kat och är de facto soc­ker, men går un­der and­ra namn el­ler gömmer sig där du minst anar det. Sockerimitatörer är in­te soc­ker men stäl­ler till det för ditt blod­soc­ker på pre­cis sam­ma sätt som soc­ker. Skriv in DS för dolt soc­ker bred­vid all mat i din mat­dag­bok du in­te trod­de in­ne­höll soc­ker, men som gjor­de det. Gör sam­ma sak för soc­ke­ri­mi­ta­tö­rer­na, skriv då SI. Här är vad du ska le­ta ef­ter:

FÖR­BE­RE­DEL­SER

Köksma­ke­o­ver, del 2

Kom­mer du ihåg vad du gjor­de igår? Gör det igen! Ef­ter att du har gått ige­nom din mat­dag­bok, gå di­rekt till ky­len, fry­sen och ska er­i­et och hit­ta käl­lor till dolt soc­ker och sockerimitatörer. Men den här gång­en ska du gå he­la vägen.

Läs in­ne­hålls­för­teck­ning­ar­na på för­pack­ning­ar­na in­nan du be­stäm­mer dig för vad du ska gö­ra med dem. Le­ta ef­ter nå­got av sock­rets al­la namn. Kol­la no­ga, även sa­ker du tror är soc­ker­fritt kan in­ne­hål­la till­satt soc­ker på nå­got sätt.

Tor­til­las, pi­ta­bröd och full­kornspas­ta kom­mer till­ba­ka un­der fas 2, så lägg un­dan dem i en lå­da där du kan ha dem så länge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.