FAS 2

Sockerdetox - - INNEHÅLL -

Så, hur ska det här fun­ka nu då? Vi för­kla­rar vil­ka di­na näs­ta steg blir.

FAS 2 DEN NA­TUR­LI­GA EFTERRÄTTENS ÅTER­KOMST

Ef­ter sju långa da­gar ut­an nå­gon form av soc­ker, kom­mer ditt be­lö­nings­sy­stem att upp­le­va det förs­ta bet­tet på ett saf­tigt pä­ron el­ler en söt­syr­lig gra­pe­frukt som en ex­plo­sion av söt­ma. En pa­rad av sma­ker som mar­che­rar på di­na smaklö­kar. Din ap­tit, som ti­di­ga­re in­te nöj­de sig med mind­re än en krä­mig prin­sess­ba­kel­se, kom­mer nu att kän­na sig nöjd över den de­li­ka­ta frukt­späc­ka­de me­nyn i fas 2.

Så, var­för får frukt nu plats i fas 2? Det är in­te mer kom­pli­ce­rat än att frukt är pac­kat med fib­rer och bra nä­ring. Dess­utom in­ne­hål­ler det ju in­te nå­got till­satt soc­ker. Vi tog bort fruk­ten un­der dag 6–12 ef­tersom de som un­der en lång tid har överä­tit soc­ker har bli­vit av med sin för­må­ga att kun­na sma­ka och upp­skat­ta söt­man i frukt. Ge­nom att ta bort allt soc­ker un­der de förs­ta sju da­gar­na så hjäl­per man sig själv att noll­stäl­la smaklö­kar­nas och hjär­nans re­ak­tion på soc­kersti­mu­li. Men nu är det allt­så dags att åter­in­tro­du­ce­ra fruk­ten i din kost­håll­ning.

Vi på­står in­te att frukt in­te skul­le in­ne­hål­la soc­ker. Vi på­står in­te hel­ler att sock­ret i frukt in­te är mer el­ler mind­re det sam­ma rent ke­miskt som sock­ret som i fling­or el­ler sock­ret som du rör ner i te­et. Visst, strö­söc­ker och sock­ret i frukt in­ne­hål­ler un­ge­fär sam­ma pro­por­tio­ner av fruk­tos and glu­kos. Men frukt har mind­re av det, och din kropp har svå­ra­re att ut­vin­na sock­ret från frukt än från go­dis el­ler ka­kor. Det är för att frukt är pac­kat med fib­rer, vil­ket sak­tar ned ned­bryt­nings­pro­ces­sen i ditt mat­smält­nings­sy­stem. Det i sin tur le­der till en mer suc­ces­siv ut­sönr­ding av soc­ker i din kropp och ser till att spa­ra dig från häf­ti­ga sväng­ning­ar av blod­sock­ret.

DAG 13–20 Så ska du gö­ra

Ät frukost var­je mor­gon. Pre­cis som i fas 1, så ska du bör­ja da­gen med en pro­te­in­rik frukost för att hål­la din ap­tit och ditt blod­soc­ker på en jämn ni­vå. I den här fa­sen kom­mer du att fin­na fan­tas­tis­ka mål­tids­för­slag med myc­ket frukt. Mixa och mat­cha gär­na lunch- och mid­dags­för­sla­gen. Du kan såklart ock­så fort­sät­ta att la­ga mål­ti­der­na i fas 1, men här i fas 2 har vi lagt till någ­ra snab­ba och enk­la re­cept för att du ska kun­na va­ri­e­ra dig yt­ter­li­ga­re.

Pre­cis som mål­ti­der­na i fas 1, så an­vän­der vi myc­ket full­korn, grön­sa­ker och ma­gert pro­te­in.

Det är ock­så okej att äta en por­tion av pro­ces­sat full­korn per dag i den här fa­sen. I den bäs­ta av värl­dar så ska al­la sä­desslag som du stop­par i dig be­stå av opro­ces­sat full­korn. För så fort sä­den är fin­ma­let till mjöl och se­dan bli­vit till bröd el­ler pas­ta – så tas det upp av krop­pen näs­tan li­ka snabbt som soc­ker. Men vi mås­te ock­så in­se att man in­te all­tid

kan äta helt per­fekt; ibland lig­ger en smör­gås nä­ra till hands när man har bråt­tom på mor­go­nen. Li­kaså kan en skål med pas­ta va­ra otro­ligt loc­kan­de när man kom­mer hem hung­rig sent från job­bet. Det är där­för vi har åter­in­fört pro­ces­sa­de full­korns­pro­duk­ter i den här fa­sen, men ba­ra en gång per dag.

Ät frukt upp till tre gång­er per dag. Och visst, det in­ne­hål­ler fan­tas­tiskt med nä­ring, men kom ihåg att soc­ke­r­in­ne­hål­let gör att det ger mer ka­lo­ri­er än grön­sa­ker.

Så för att hål­la vik­ten i schack – överät in­te frukt! Ät det till mellis, ser­ve­ra som ef­ter­rätt, el­ler ät som en del av en mål­tid.

Glöm in­te att äta di­na mel­lan­mål un­der den här fa­sen! Att äta re­gel­bun­det är li­ka vik­tigt nu som un­der den för­ra fa­sen. Du kom­mer fort­fa­ran­de att äta ett mellis på 100 kcal och ett yt­ter­li­ga­re på 150 kcal var­je dag. Och väl­jer du att äta frukt, se till att äta det ihop med pro­te­in el­ler fett för att kun­na kon­trol­le­ra ditt blod­soc­ker­svar, och för att gö­ra dig mät­ta­re och mer be­lå­ten.

Und­vik föl­jan­de mat: vitt mjöl och pro­duk­ter med vitt mjöl, vitt ris och fruk­tjuice. Och så soc­ker för­stås, i al­la dess for­mer (in­klu­si­vi­ve ho­nung, aga­ve- och lönn­si­rap.

ÄT EN HEL REGNBÅGE

Tänk på frukt som färg­kri­tor. Du skul­le in­te an­vän­da ba­ra två kri­tor, väl? Du vill kun­na väl­ja från he­la asken. Det är sam­ma sak med frukt. All frukt in­ne­hål­ler fib­rer, vi­ta­mi­ner, mi­ne­ra­ler och en rad med sjuk­doms­faj­tan­de an­tiox­i­dan­ter och fy­to­ke­mi­ka­li­er. Den störs­ta skill­na­den lig­ger i fär­gen, vil­ka är för­knip­pa­de med oli­ka för­de­lar för häl­san. Ju mer färg, desto fler po­si­ti­va egen­ska­per.

GRIL­LA DIN FRUKT

För att kun­na för­vand­la frukt till en mum­sig des­sert så mås­te du pro­va att gril­la den, i al­la fall bör du pro­va! Nu un­der vin­ter­tid blir det ju svårt att gril­la ut­om­hus, så an­vänd istäl­let din ugns grill­funk­tion. När man gril­lar så kom­mer sock­ret i fruk­ten att ka­ra­me­li­se­ras, vil­ket ger en unik, rö­kig smak. Den gril­la­de fruk­ten pas­sar li­ka bra som till­be­hör till en mål­tid som en ef­ter­rätt med ka­rak­tär. Du kan gril­la all hård frukt; är den mjuk finns det risk att det ba­ra drop­par när fruk­ten värms upp. Äpp­len, pä­ron, ana­nas, apel­si­ner och till och med jord­gub­bar, fun­kar – om du trär upp dem på spett. Om du vill tes­ta att gril­la mind­re frukt el­ler bär som vindru­vor el­ler blå­bär, an­vänd en stek­pan­na för att hål­la dem ifrån lå­gor och kol. För att för­hind­ra att det bör­jar klib­ba ihop, stryk oliv­ol­ja på var­je sida av fruk­ten med oliv­ol­ja. De fles­ta fruk­ter be­hö­ver ba­ra gril­la i 3–4 mi­nu­ter. Gril­la på låg- till me­del­vär­me och gå in­te iväg och gör mas­sor av an­nat me­dan det tilla­gas. När det är fär­diggril­lat läg­ger du fruk­ten på ett fat, top­par med gre­kisk yog­hurt, ri­cot­ta­ost el­ler keso och strör över ka­nel. Mmmm!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.