8 SÄTT ATT AV­STÅ SOC­KER FÖR GOTT

Sockerdetox - - INNEHÅLL -

Ka­non­tips för att kla­ra av att hål­la dig på den soc­ker­fria vägen – din kropp tac­kar dig.

Ifall du följer den här 20-da­gars soc­ker­de­tox­en bok­stavs­tro­get, kom­mer du att upp­täc­ka att mål­ti­der­na, mel­lan­må­len, tip­sen och stra­te­gi­er­na kom­mer att trolla bort di­na kär­leks­hand­tag och för­vand­la dig till nå­gon som kan mot­stå soc­ker­sug. Men då­li­ga va­nor är till en bör­jan svå­ra att bry­ta. Där­för har vi satt ihop li­te tips till dig för att du ska kun­na hål­la kropp och själ på rätt spår. Läs och och följ vå­ra råd, så kom­mer resultaten. Vi lo­var.

Tänk dig in i fram­ti­den: du har bli­vit av med oöns­kat fett på ma­gen – men du har ock­så upp­levt så myc­ket mer. Den där trött­he­ten som bru­ka­de in­fin­na sig på ef­ter­mid­da­gar­na – den som ba­ra kun­de motas bort ge­nom ett besök till det när­lig­gan­de ba­ge­ri­et – den kom­mer in­te li­ka of­ta läng­re. Du är häl­so­sam, lugn, ba­lan­se­rad och har bli­vit av med di­na cra­vings. Men den all­ra bäs­ta bi­ten är att du kan un­na dig sa­ker – när det be­ty­der nå­got. Du har bli­vit av med ditt soc­ker­be­ro­en­de men kan nu nju­ta av soc­ker i rim­li­ga mäng­der när du väl äter det. Och det är de här 8 rikt­lin­jer­na som har gjort det möj­ligt. Se till att du me­mo­re­rar dem i ditt hu­vud. Skriv ned dem på ett papper i list­form och klist­ra upp dem på kyl­skåpet.

Ät en pro­te­in­rik frukost

Du har an­tag­li­gen hört det här en mil­jon gång­er för­ur, men det är verk­li­gen vik­tigt att äta frukost. Sär­skilt om du vill gå ned i vikt. Stu­di­er har vi­sat att de som har gått ner i vikt och se­dan lyc­kats hål­la vik­ten of­tast är fru­ko­stä­ta­re. Och det är stör­re risk att bli över­vik­tig om man hop­par över fru­kosten, en­ligt en stu­die i the Ame­ri­can Jour­nal of Epi­de­mi­o­lo­gy. En an­nan stu­die från the Har­vard Me­di­cal School i Boston vi­sa­de att fru­ko­stä­tan­de le­der till bätt­re blod­soc­ker­kon­troll. Det­ta ef­tersom man hal­ve­rar ris­ken att få för höga glu­kosni­vå­er, vil­ket ju kan le­da till att mer fett lag­ras på krop­pen. Vad du äter är dock vik­tigt. Om du in­le­der da­gen med fling­or och mjölk el­ler yog­hurt, en fral­la, el­ler li­te frukt, kom­mer du för­mod­li­gen att bli väl­digt hung­rig in­om ett par tim­mar. Det in­ne­hål­ler mest kol­hyd­ra­ter och snab­ba så­da­na, dess­utom. Glu­kosni­vå­er­na kom­mer att hö­jas raskt, in­su­lin fri­gö­ras och du kom­mer snart att vil­ja stop­pa i dig nå­got, och mest tro­ligt är att det blir nå­got som in­te är så häl­so­samt.

Gör om, gör rätt: Stop­pa i dig pro­te­in. Det brom­sar näm­li­gen ner mat­smält­ning­en. Forsk­ning vi­sar ock­så att pro­te­in är mer mät­tan­de än kol­hyd­ra­ter. Fors­ka­re vid Saint Lou­is Uni­ver­si­ty har sett att över­vik­ti­ga kvin­nor åt cir­ka 160 fär­re kcal till lunch av ba­ra far­ten när de åt ägg till frukost, som är ful­la av pro­te­in, istäl­let för smör­gå­sar. And­ra stu­di­er vi­sar att ett pro­te­i­nin­tag på mor­go­nen gör att du slipper soc­ker­sug på ef­ter­mid­da­gen. Fors­ka­re på Uni­ver­si­ty of Mis­sou­ri stu­de­ra­de 20 över­vik­ti­ga unga kvin­nor som in­te bru­ka­de äta frukost. Det fick nu äta ett el­ler två mor­gon­mål: mjölk och fling­or el­ler ägg och biff, el­ler ing­en frukost alls. Det­ta un­der sju da­gar. På den sjun­de och sis­ta da­gen fick kvin­nor­na ut­fö­ra ett 10-tim­mars-test. De fick då bland an­nat äta hur myc­ket det vil­le till mid­dag, då det er­bjöds mikrovågugns-värmd piz­za, ka­kor, små­ka­kor, äp­pel­bi­tar och yog­hurt.

Re­sul­ta­tet? Per­so­ner­na i hög­pro­te­ingrup­pen som åt ägg och biff pro­du­ce­ra­de mind­re av hung­ersti­mu­le­ran­de hor­mon och mer av mätt­nads­hor­mon än de som åt fling­or med mjölk. MR-un­der­sök­ning vi­sa­de ock­så mins­kad ak­ti­vi­tet i de om­rå­den i hjär­nan som är as­so­ci­e­ra­de med cra­vings och sug. Pro­te­ingrup­pen rap­por­te­ra­de en 30-pro­cen­tig ök­ning i mätt­nads­käns­la och kon­su­me­ra­de 170 fär­re kcal än van­ligt när de se­dan åt kvälls­mål. Fru­kostar­na i den här bo­ken in­ne­hål­ler cir­ka 300 kcal, varav minst 20 pro­cent kom­mer från pro­te­in. Ma­gert pro­te­in från mjölkprodukter och ägg till jord­nöts­smör och qui­noa.

Om du har svårt att äta ti­digt på mor­go­nen, ät då ett mål vid 10-ti­den. Det fun­kar bra för att hål­la ef­ter­mid­dagscra­vings bor­ta.

Bli ald­rig hung­rig – ät fem gång­er om da­gen

Vi har nu be­rät­tat var­för du in­te ska hop­pa över fru­kosten. Nu kom­mer vi att be­rät­ta var­för du in­te hel­ler ska hop­pa över lunch, mid­dag el­ler mel­lan­mål.

Vi vet – ibland är det helt ound­vik­ligt. Du har kanske de­ad­li­ne snart och kan in­te mis­sa den. Din hund är kanske sjuk och du har fått en ve­te­ri­när­tid un­der lun­chen. El­ler så är du helt en­kelt in­te hung­rig. Och du tror att ge­nom att skip­pa en mål­tid som du in­te vill stop­pa i dig än­då, kom­mer du att spa­ra ka­lo­ri­er. Men du, det finns en stor fa­ra i att hop­pa över må­ti­der. Om du skär ner på ener­gi­in­ta­get un­der en läng­re pe­ri­od kom­mer din kropp att för­sö­ka spa­ra på ener­gire­ser­ver­na som ba­ra den.

Om du är ute ef­ter att bli av med din “sockermage” vill du ab­so­lut in­te ha den här svält­re­spon­sen. Att hop­pa över mål­ti­der är ock­så ett effektivt sätt att el­da på ditt soc­ker­sug. När du hop­par över ett mål så går blod­soc­ker­ni­vå­er­na ned och du kom­mer att överä­ta som kom­pen­sa­tion.

Hur det nu än är så tror vi in­te att du vill mis­sa någ­ra mål­ti­der un­der den här 20 da­gar långa soc­ker­de­tox­en. De be­står av nä­rings­ri­ka, ut­sök­ta nyt­tig­he­ter som full­korn, bö­nor, ma­gert kött/kyck­ling/fisk, nöt­ter, osö­ta­de mjölkprodukter med låg fett­halt, ägg och grön­sa­ker. Allt det­ta kom­mer att gö­ra dig mätt och ge dig en bra ba­lans av ma­gert pro­te­in, ener­gi­gi­van­de kol­hyd­ra­ter och häl­so­sam­ma fet­ter för att sta­bi­li­se­ra ditt blod­soc­ker och di­na in­su­lin­ni­vå­er och kun­na mot­stå soc­kercra­vings.

Re­ta di­na smaklö­kar med kryd­dor, in­te soc­ker

Vad är skil­lan­den mel­lan soc­ker och kryd­dor? Soc­ker, visst sma­kar det gott, men sam­ti­digt sma­kar det all­tid li­ka­dant, med en va­ri­a­tion av sött och ga­let sött. Kryd­dor, å and­ra sida, kan över­ras­ka dig – ifall du ex­po­ne­rar di­na smaklö­kar till nya slags kryd­dor.

Om du nå­gon gång har ugns­ba­kat kyck­ling med färsk rosmarin, an­vänt frö­na från färsk va­nilj till en spe­ci­ell des­sert el­ler de­ko­re­rat en ski­va tomat med färs­ka ba­si­li­kab­lad, så vet du hur myc­ket färs­ka kryd­dor, el­ler tor­ka­de för all del, kan hö­ja en rätt.

En fin grej med sö­ta kryd­dor, som ka­nel och va­nilj, är att det kan ta bort su­get ef­ter soc­ker. Och när du kän­ner att en rätt skul­le pif­fas upp av färs­ka kryd­dor – se till att an­vän­da så­da­na. Färs­ka ba­si­li­kab­lad, ko­ri­an­der, per­sil­ja, myn­ta, dill och tim­jan sma­kar be­tyd­ligt mer än de tor­ka­de va­ri­an­ter­na. Och glöm in­te and­ra smak­hö­ja­re – bal­sam­vi­nä­ger, ci­tron, ci­tron­skal och apel­sin­skal, chi­li, ros­ta­de nöt­ter, hem­ma­gjord sal­sa, för att näm­na någ­ra få. En av de mest ef­fek­ti­va smak­hö­jar­na är ex­tra-vir­gin oliv­ol­ja, som ger en fruk­tig, djup smak till sal­la­der, gril­la­de grön­sa­ker och sop­por. Även en li­ten mängd ger bätt­re mätt­nads­käns­la och re­du­ce­rar där­med ka­lo­ri­in­ta­get. Det­ta en­ligt stu­di­er från Ger­man Re­se­arch Cen­ter for Food Che­mistry i Mün­chen.

Allt­me­dan du tar dig ige­nom de oli­ka fa­ser­na i den här bo­ken, för­sök att iden­ti­fi­e­ra vil­ka sma­ker som får di­na smaklö­kar att jub­la. Skriv ned dem i din mat­dag­bok så att du vet vil­ka smak­hö­ja­re du ska ta till när soc­ker­su­get smy­ger sig på. Pro­va att ring­la en fin bal­sam­vi­nä­ger över poche­ra­de pä­ron, el­ler ri­ven färsk ing­e­fä­ra el­ler hac­kad ko­ri­an­der med ci­tron i en

to­mat­rö­ra. Un­na dig själv färsk va­nilj. Rör om i ditt kaf­fe el­ler te med en va­nilj­stång.

Ju mer du ex­pe­ri­men­te­rar med nya smak­sät­ta­re, desto mer kom­mer du att lä­ra sig att upp­skat­ta ett helt spekt­rum av sma­ker. Du kom­mer in­te läng­re att vil­ja ha soc­ker med i din dag­li­ga di­et.

Star­ta var­je dag med en ”in­ten­tion”

Vi har go­da ny­he­ter, kanske in­te så för­vå­nan­de så­da­na men dock: går­da­gen är bor­ta och mor­gon­da­gen är än­nu in­te här. Det en­da du be­hö­ver äg­na dig åt är den här da­gen. Ge­nom att sät­ta upp ett personligt mål kan du gö­ra det bäs­ta tänk­ba­ra av de kom­man­de 24 tim­mar­na. Ge­nom att pla­ne­ra da­gen och att hål­la dig till pla­nen kom­mer du att hjäl­pa dig själv med att an­vän­da soc­ker i rätt sam­man­hang. Det vill sä­ga att an­vän­da det som smak­sät­ta­re vid fest­li­ga­re till­fäl­len, i mind­re ut­sträck­ning. När du har satt på kaf­fe­bryg­ga­ren på mor­go­nen och vän­tar på ditt kaf­fe – an­vänd ti­den på rätt sätt! Istäl­let för att gå ige­nom jobb­mejl, sätt igång att me­di­te­ra, yo­ga el­ler tänk på vad du vill pri­o­ri­te­ra, från var­dag­li­ga ting till stör­re livs­mål. Din dag­li­ga in­ten­tion kan va­ra allt ifrån: “I dag kom­mer jag att be­stäl­la den där bo­ken som jag all­tid har ve­lat lä­sa” till “I dag kom­mer jag in­te att lå­ta räds­lan hind­ra mig.” När du tar dig tid att fo­ku­se­ra på dig själv, ut­an att bli dis­tra­he­rad av jobb el­ler elekt­ro­nik, så kom­mer det att gö­ra stor skill­nad i ditt liv – var­je dag.

När du äter som ett svar på stress, så ska­pas en stark kopp­ling i din hjär­na. Det du äter me­mo­re­ras i min­ne­s­centrat som en lös­ning på en job­big käns­la.

To­na ma­gen ge­nom att var­va ner en stund var­je dag

Vi kan näs­tan hö­ra dig sä­ga: “När då?” Tja, var­för in­te me­dan du sit­ter i bi­len och kla­gar över bil­kö­er­na. El­ler stäl­let för att sit­ta och kla­ga över hur ka­o­tiskt sche­mat är på job­bet el­ler över nå­got an­nat som stres­sar dig som du har svårt att kon­trol­le­ra. För att kun­na gå ner i vikt och få platt mage är det vik­tigt att ta sig tid var­je dag för vi­la och av­slapp­ning. Det är näm­li­gen så att kro­nisk stress, allt­så dag­li­ga påslag av stress­hor­mo­ner som kanske kom­mer sig av ett hek­tiskt jobb el­ler ett trass­ligt pri­vat­liv, sli­ter på din kropp. Det kan för­stö­ra dig bå­de fy­siskt och psy­kiskt på sikt. Oräk­ne­li­ga känslomässiga och fy­sis­ka åkom­mor är kopp­la­de till stress, in­klu­si­ve de­pres­sion, hjär­tin­farkt, stro­ke och mat­smält­nings­pro­blem. Stress kan ock­så gö­ra att du prop­par i dig cho­klad, glass och and­ra söt­sa­ker i stör­re om­fatt­ning. När du är stres­sad så ut­sönd­rar din kropp hor­mo­net kor­ti­sol, vil­ket sä­ger åt din hjär­na att sö­ka ef­ter be­lö­ning­ar. Mat som är rik på soc­ker och fett lug­nar ner stress­re­spon­sen. När du äter som ett svar på stress, så ska­pas en stark kopp­ling i din hjär­na. Det du äter me­mo­re­ras i ditt min­ne­scen­ter som en lös­ning på en job­big upp­le­vel­se el­ler käns­la. Om du se­dan kom­mer att stå in­för lik­nan­de di­lem­man i fram­ti­den kom­mer din hjär­na an­tag­li­gen att upp­ma­na dig att: “Gå och le­ta rätt på ka­nel­bul­lar!”

Vi är med­vet­na om att det in­te går att ute­slu­ta stress helt och hål­let från ditt liv. Men! Du kan ska­pa en oas av lugn i din var­dag. Att kun­na han­te­ra stress in­ne­bär att du hit­tar och upp­rätt­hål­ler en ba­lans mel­lan det som stres­sar dig i li­vet och tar din kraft och av­slapp­nan­de ak­ti­vi­te­ter som ger ener­gi. I var­je fas av den här bo­ken så hit­tar du tek­ni­ker för stress­han­te­ring som du kan an­vän­da dig av var­je dag. De här enk­la men kraft­ful­la stra­te­gi­er­na be­hö­ver in­te ta tid från ditt upp­tag­na sche­ma.

Till ex­em­pel: Om du gil­lar apel­si­ner, köp en flas­ka ete­risk apel­sin­ol­ja. Spraya dig med för att få li­te “sött” ut­an soc­ker. I the Jour­nal of Al­ter­na­ti­ve and Com­ple­men­ta­ry Me­di­ci­ne, har det pub­li­ce­rats en stu­die i det här äm­net. Del­ta­gar­na, som fick gö­ra ett test som är känt för att ge­ne­re­ra stress, kän­de sig mind­re stres­sa­de ef­ter att ha snif­fat apel­sin­ol­ja fem mi­nu­ter fö­re tes­tet. Det bäs­ta av allt, ef­fek­ten satt i un­der res­ten av da­gen.

Att ha en doft­ol­ja på skriv­bor­det kan gö­ra din ar­bets­dag lät­ta­re. När du kän­ner dig li­te låg så tar du ba­ra en pa­us och dof­tar på flas­kan. Vi har mas­sor av så­da­na här av­slapp­ningstips på la­ger. Små sa­ker som kan pig­ga upp!

Sov mer och få mind­re söt­sug

Ett vik­tigt mål i den här bo­ken är att få till­ba­ka har­mo­ni mel­lan hor­mo­ner­na gh­re­lin (en ap­tit-trig­ga­re) och lep­tin (som sig­na­le­rar mätt­nad), till­sam­mans med in­su­lin. När de här hor­mo­ner­na job­bar i har­mo­ni med varand­ra bli re­sul­ta­tet fär­re cra­vings och mind­re be­nä­gen­het att lag­ra fett.

Men om du får mind­re än de re­kom­men­de­ra­de 7–9 tim­mar­na sömn per natt, så blir det svå­ra­re att få ba­lans mel­lan hor­mo­ner­na. I en stu­die från Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go, såg man att ba­ra någ­ra få nät­ter ut­an sömn var till­räck­ligt för att lep­tin-ni­vå­er­na skul­le sjun­ka med 18 pro­cent och gh­re­lin-ni­vå­er­na skul­le öka med om­kring 30 pro­cent. De här två för­änd­ring­ar­na öka­de su­get på soc­ker­ri­ka pro­duk­ter som ka­kor med 45 pro­cent. Ing­et man vill åt di­rekt.

Men det finns ock­så en an­nan an­led­ning till att gå och läg­ga sig ti­digt. Sömn­brist gör näm­li­gen in­te ba­ra sock­rig mat mer till­ta­lan­de, det kan ock­så mins­ka din möj­lig­het att mot­stå dem. Det­ta en­ligt två stu­di­er som pre­sen­te­ra­des 2012 på en år­lig sömn­forsk­nings­kon­fe­rens.

I en stu­die på 25 per­so­ner på Co­lum­bia Uni­ver­si­ty och Mount Si­nai St Lu­ke’s/Roo­se­velt Hospi­tals i New York, un­der­sök­te fors­ka­re hjär­nans be­lö­nings­cent­ra

för att jäm­fö­ra ak­ti­vi­te­ten ef­ter fem nät­ter av nor­mal­sömn (9 tim­mar) re­spek­ti­ve ef­ter fem nät­ter av li­te sömn (4 tim­mar). För­söks­per­so­ner­nas hjär­nor rönt­ga­des me­dan de fick se bil­der av bå­de häl­so­sam mat (som frukt, grön­sa­ker och full­korns­mjöl) och ohäl­so­sam mat (som cho­klad, små­go­dis och piz­za). Be­lö­nings­sy­ste­met var mer ak­tivt när för­söks­per­so­ner­na ha­de söm­nun­der­skott än när de var ut­söv­da. Spe­ci­ellt var det­ta på­tag­ligt när de söm­ni­ga per­so­ner­na fick se bil­der på söt­sa­ker och piz­za.

Dess­utom är de­lar­na av din hjär­na som i van­li­ga fall kan sät­ta stopp för sug och cra­vings in­te li­ka aler­ta när du har so­vit för li­te. Det vi­sar stu­di­er på The Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia i Ber­ke­ley. Fors­kar­na lät 16 per­so­ner upp­skat­ta sitt sug ef­ter oli­ka slags mat – en gång ef­ter en natt med nor­mal sömn och en gång ef­ter 24 tim­mar ut­an sömn. Un­der ti­den rönt­ga­de man de­ras hjär­nor.

Del­ta­gar­na i stu­di­en ha­de stör­re sug ef­ter skräp­mat ef­ter en natt ut­an sömn. Men rönt­gen vi­sa­de in­te ba­ra mer ak­ti­vi­tet i be­lö­nings­re­gi­o­ner­na. De vi­sa­de ock­så mind­re ak­ti­vi­tet i re­gi­o­ner som är in­vol­ve­ra­de i be­slut­s­ta­gan­de. Så, akta dig för att so­va för li­te! Är du är trött och out­vi­lad har du stör­re be­nä­gen­het att dras till soc­ker och fet mat.

Om det är någon­ting som vi män­ni­skor vet hur man gör helt per­fekt, så är det att so­va. Men, vår hög­tek­no­lo­gis­ka värld och vårt stres­sa­de samhälle gör det svårt att gö­ra det som egent­li­gen är helt na­tur­ligt för oss. För att in­te ta­la om ifall man har små­barn som hål­ler oss vak­na på nät­ter­na. Ge­nom­gå­en­de i den här bo­ken ger vi tips på hur du kan för­bätt­ra din sömn. Det­ta för att du ska få bäs­ta möj­li­ga chans att so­va de tim­mar du be­hö­ver för att op­ti­me­ra di­na re­slu­tat och ditt väl­må­en­de. Och kun­na vak­na upp med ny ener­gi och slip­pa onö­digt soc­ker­sug.

Lär dig ta ett be­slut

Det här kan du rim­li­gen in­te kom­ma ihåg, men från det ögon­blick när du föd­des, så har du as­so­ci­e­rat soc­ker med tröst. Ny­föd­da be­bi­sar som lig­ger hud mot hud mot sin mam­ma och su­ger mjölk från hen­nes bröst. Mjölk är rikt på soc­ker­ten lak­tos och är na­tur­ligt söt. (Även om du flask­ma­ta­des så fick du lak­tos i er­sätt­ning­en.) Kopp­ling­en mel­lan tröst och sött är pri­mal – och be­stå­en­de. Det förs­ta ste­get att bry­ta den här känslomässiga kopp­ling­en till soc­ker är att bli med­ve­ten om vil­ka käns­lor som ger dig den här dri­ven ef­ter soc­ker.

I var­je fas i den här bo­ken så får du lä­ra sig stra­te­gi­er för att kun­na han­te­ra just så­da­na här käns­lor. Om du ska stop­pa i dig en kaka el­ler in­te hand­lar in­te om du be­hö­ver el­ler ej. En kaka har ingen­ting med be­hov att gö­ra. Det hand­lar om be­slut. Om du vill le­va ett liv ut­an soc­ker­be­ro­en­de är det vi­kigt att kun­na ta ett med­ve­tet be­slut om soc­ker oav­sett hur du kän­ner. Det är en viktig mil­stop­le.

Trä­na bort di­na cra­vings

Fy­sisk ak­ti­vi­tet har po­si­tiv ef­fekt på ap­ti­ten och blod­sock­ret. Men det kan va­ra tufft att få in en trä­ningsru­tin var­je dag när man har fullt upp i li­vet. Vad du be­hö­ver gö­ra är att skaf­fa en trä­nings­gru­tin som är lät­till­gäng­lig, ro­lig och ef­fek­tiv. Trä­nings­pas­sen i den här bo­ken kom­bi­ne­rar kon­di­tions­trä­ning, styr­ke­trä­ning och yo­ga, vil­ket ge dig en kom­plett trä­ning.

Ifall du plå­gas av ett väl­digt starkt soc­ker­sug så kan det hjäl­pa myc­ket att hål­la sig ak­tiv. En stu­die i Appli­ed Phy­si­o­lo­gy, Nut­ri­tion and Me­ta­bo­lism vi­sar att ju mer du sit­ter ned, desto stör­re ap­tit får du – även om din kropp in­te be­hö­ver mer ka­lo­ri­er. In­ak­ti­vi­tet dri­ver näm­li­gen på ut­sönd­ring­en av gh­re­lin.

Desutom, styr­ke­trä­ning ger stör­re musk­ler, och stör­re mus­ker slu­kar mer ener­gi. Så pre­cis som vid kon­di­tions­trä­ning så är det lät­ta­re att tap­pa fett på krop­pen om man styr­ke­trä­nar.

Även om du in­te kän­ner för att föl­ja trä­nings­pro­gram­men i den här bo­ken så ska du ve­ta att all form av fy­sisk ak­ti­vi­tet kom­mer att hjäl­pa dig att bli av med soc­ker­sug och kär­leks­hand­tag. Snab­ba pro­me­na­der och t’ai chi sät­ter fart på me­ta­bo­lis­men – sam­ti­digt som det lug­nar ner ditt sin­ne. Bor du i en stad har du värl­dens möj­lig­he­ter att få hjär­tat att pum­pa. Du kan “springa” på shop­pingrun­da, el­ler var­för in­te ba­ra föns­ters­hop­pa på lun­chen. El­ler be­sö­ka nå­got spän­nan­de gym som er­bju­der nya, ro­li­ga klas­ser. Vill du sim­ma, cyk­la el­ler trä­na yo­ga hem­ma i träd­går­den så går det ock­så ut­märkt. Ju mer mo­tion desto bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.