SOC­KER­FRI TRÄ­NING

Sockerdetox - - INNEHÅLL -

Att kom­ma i bätt­re form ge­nom att slu­ta äta soc­ker fun­kar bra, men än­nu bätt­re fun­kar det om du ock­så trä­nar!

När du är mitt up­pe i den 20 da­gar långa soc­ker­de­tox­en – var­för in­te pas­sa på att ock­så slänga in någ­ra snab­ba och ef­fek­ti­va trä­nings­pass? I det här ka­pit­let får du så­väl styr­ka som yo­ga, vil­ket in­te ba­ra snabbar på di­na re­sul­tat, ut­an ock­så hjäl­per till att hål­la sötsuget un­der kon­troll. Så sätt igång!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.