LUGNANDE YO­GA

Sockerdetox - - INNEHÅLL -

Håll sötsuget på av­stånd med nytt fo­kus på yo­ga och and­ning.

SIT­TAN­DE TVIST OCH FRAMÅTFÄLLNING

Sitt med korslag­da ben med hän­der­na på ut­si­dan av di­na ben och fing­er­top­par­na lätt i gol­vet. An­das in och sträck ar­mar­na över hu­vu­det. När du an­das ut, tvis­ta över­krop­pen åt väns­ter och sänk ar­mar­na så att en ham­nar fram­för dig och en bakom. (A). An­das in och höj ar­mar­na, och an­das ut och sänk dem åt and­ra hål­let. Fort­sätt att al­ter­ne­ra 20 gång­er. Sitt se­dan rakt fram­åt och kor­sa om be­nen så att det and­ra be­net kom­mer fram. Sträck upp väns­ter arm och sträck över åt hö­ger när du an­das in (B), och kom till­ba­ka när du an­das ut. Uppre­pa på and­ra si­dan. Gör to­talt 20 al­ter­ne­ra­de re­pe­ti­tio­ner. Gå fram­åt med hän­der­na på gol­vet och fäll så långt som du kän­ner är be­kvämt (C). Håll i 8 dju­pa an­de­tag och kom se­dan till­ba­ka upp. Kor­sa om be­nen och uppre­pa.

Kör två varv av de här po­si­tio­ner­na minst två gång­er i veckan, när du kän­ner att hjär­nan går på hög­varv. Vi­la när du be­hö­ver.

KATT, KO OCH BAR­NET

Ställ dig på al­la fy­ra med hän­der­na rakt un­der ax­lar­na och knä­na un­der höf­ter­na. Hu­vu­det är i lin­je med rygg­ra­den. An­das in och lyft brös­tet och svan­sko­tan så att du svan­kar (A). An­das ut och krum­ma ryg­gen så myc­ket du kan. Vik in ha­kan mot brös­tet (B). När du an­das in igen, sitt bak­åt på hä­lar­na och sträck fram ar­mar­na (C). Kom till­ba­ka upp till start. Gör 10 så­da­na kom­bi­na­tio­ner. Ro­te­ra se­dan över­krop­pen åt väns­ter och lyft väns­ter arm upp mot ta­ket. Ro­te­ra krop­pen åt and­ra hål­let och trä in väns­ter arm un­der krop­pen tills ax­eln och hu­vu­det vi­lar på mat­tan (D). Håll i 3 till 5 an­de­tag. Uppre­pa se­dan på hö­ger sida.

KRAMA DI­NA KNÄN

Ligg kvar på rygg och dra upp ena knät mot brös­tet, det ska sträc­ka lätt i ryg­gen. Du kan lyf­ta hu­vu­det från gol­vet och pres­sa det lätt mot knät för att öka stret­chen. Håll i 8 an­de­tag. Släpp be­net och uppre­pa med and­ra be­net. Dra se­dan bå­da knä­na mot brös­tet. Håll var­je re­pe­ti­tion i 8 dju­pa an­de­tag.

DÖD MANS PO­SI­TION

Ligg på rygg med ar­mar­na längs si­dor­na, li­te ut från krop­pen och med hand­fla­tor­na upp­åt. Di­na ben lig­ger li­te isär och av­slapp­na­de så att föt­ter­na fal­ler utåt. Blun­da och håll po­si­tio­nen i minst 3 mi­nu­ter. Du kan ha av­slapp­nan­de mu­sik på, ba­ra nju­ta av tyst­na­den el­ler uppre­pa ett mant­ra som stär­ker dig. Stan­na i po­si­tio­nen hur länge du vill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.