DET SÖ­TA LI­VET

Ing­en tid att sno hop ett mellis? Här är 5 go­da och nä­ringstä­ta sha­kes att blan­da till i för­väg, el­ler att mixa ihop och dric­ka i ett svep!.

Sockerdetox - - INNEHÅLL -

Ja, du kan äta des­ser­ter och nju­ta av go­da dryc­ker även när du väl­jer att ta det lugnt med sock­ret.

VA­NILJ- OCH KANELSHAKE

Por­tio­ner 2 | 111 kcal/port 5 g fib­rer

IN­GRE­DI­EN­SER

1 va­nilj­stång 1 ba­nan 250 ml man­del­mjölk

1 tsk ma­len ka­nel 1 tsk hampafrön 1 cm ing­e­fä­ra

4 is­bi­tar

GÖR SÅ HÄR

Ta en färsk va­nilj­stång och skär av än­dar­na. Skär den på läng­den för att få fram frö­na, som du skra­par upp med hjälp av en sked. Blan­da frö­na med ba­na­nen, is­bi­tar­na, hampafrö­na, ing­e­fä­ran, ka­ne­len och man­del­mjöl­ken. Viss­te du att... Ka­nel har länge an­vänts i in­oml ki­ne­sisk ört­me­di­cin för att bo­ta för­kyl­ning­ar, mat­smält­nings­pro­blem och kram­per av oli­ka slag. Det an­ses ock­så hjäl­pa till att sta­bi­li­se­ra blod­soc­ker­ni­vå­er­na och ger en söt för­nim­mel­se ut­an att in­ne­hål­la nå­got soc­ker. Helt per­fekt med and­ra ord.

RENANDE RÖDBETA

Por­tio­ner 2 | 237 kcal | 16 g fib­rer

1 knip­pe råa röd­be­tor

3 gur­kor 8 mo­röt­ter 200 ml vat­ten

Be­håll bla­den på röd­be­tor­na ef­tersom de in­ne­hål­ler mas­sor av vär­de­ful­la vi­ta­mi­ner. Och ska­la in­te gur­kan – dess na­tur­li­ga ol­jor och kol­la­gen sit­ter i ska­let. Grov­hac­ka in­gre­di­en­ser­na och stop­pa i blen­dern, ad­de­ra vatt­net och mixa tills det blir en jämn dryck. Viss­te du att... ni­tra­tet i röd­be­tor ökar sy­re­till­för­seln till din hjär­na. Dess­utom är be­tor­na ri­ka på ex­em­pel­vis folsy­ra och C-vi­ta­min.

ÅTERFUKTANDE SELLERI OCH SJÖGRÄS

Por­tio­ner 2 | 35 kcal | 2 g fib­rer

1 bunt selleri 1 mel­lanstor gur­ka val­fri mängd pres­sad ci­tron­juice 2 msk sjö­gräs­fling­or 250 ml vat­ten

Se till att sel­le­rin är hård. Om den ser vis­sen ut, skölj den med vat­ten och lägg i ky­len i någ­ra tim­mar för att den ska få pigg­na till. Hac­ka grön­sa­ker­na och blan­da allt som man bru­kar. Viss­te du att... selleri an­ses boos­ta din hy. Det be­står av 95 pro­cent vat­ten, så det hjäl­per till att hål­la cel­ler­na åter­fuk­ta­de. Och så är det fullt med vi­ta­min A, B, C, K och folsy­ra, vil­ket är bra för kol­la­gen­pro­duk­tio­nen.

SUPERGRÖNA JUICEN

Por­tio­ner 2 | 176 kcal | 9g fib­rer

3 grö­na äpp­len 250 g spe­nat

Li­ten bunt per­sil­ja 4 is­bi­tar 250 ml vat­ten

Det finns grö­na jui­cer och det finns supergröna jui­cer. Den­na är av den senare ka­te­go­rin. Skär äpp­le­na, lägg dem i en blen­der och mixa med de and­ra in­gre­di­en­ser­na. Viss­te du att... per­sil­ja är pac­kat med vi­ta­mi­ner och ett av na­tu­rens bäs­ta de­tox­hjälp­me­del. Det hjäl­per nju­rar­na att ren­sa gif­ter. Sägs det. Söt­man i äpp­le­na to­nar ner per­sil­jans kryd­di­ga smak.

HÄLSOBOOSTANDE MO­ROT OCH ING­E­FÄ­RA

Por­tio­ner 2 | 84 kcal | 6 g fib­rer

4 mo­röt­ter Juice från 1 li­me 1 cm ing­e­fä­ra 200 g spe­nat En nä­ve per­sil­ja 200 ml vat­ten

Ska­la och hac­ka mo­röt­ter­na grovt. Häll dem i en blen­der och mixa någ­ra se­kun­der in­nan du ad­de­rar al­la de and­ra in­gre­di­en­ser­na. Mixa, drick och slur­pa i dig allt det go­da. Mmm! Viss­te du att... ing­e­fä­ra är ett av na­tu­rens bäs­ta su­per­food. Det kan hjäl­pa till att lind­ra nästäp­pa, lind­ra led­värk, mag­värk och upp­blåst­het i ma­gen. Yep, grymt livs­me­del helt en­kelt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.