F: MEN SOCK­RET I MJÖLKPRODUKTER DÅ?

Sockerdetox - - DAG 6-12 -

S: Mjölk och yog­hurt in­ne­hål­ler soc­ker­ten lak­tos (en kom­bi­na­tion av glu­kos och galak­tos). Men vi har trots det in­te ta­git bort mjölkprodukter från den här mat­pla­nen. Lak­tos bryts näm­li­gen ner lång­sam­ma­re än and­ra slags soc­kerar­ter och har där­för in­te så stor på­ver­kan på ditt blod­soc­ker och din in­su­l­in­re­spons. Mjölk och yog­hurt in­ne­hål­ler ock­så myc­ket pro­te­in, som sak­tar ner mat­smält­ning­en yt­ter­li­ga­re ,och kal­ci­um, som du be­hö­ver för ett häl­so­samt hjär­ta och ske­lett. Dess­utom sma­kar in­te mjök­pro­duk­ter sött på det sätt som de fles­ta för­knip­par med sött, så de kom­mer i mind­re grad att trig­ga i gång ett soc­ker­sug.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.