FOTA DIN MAT OCH TROLLA BORT SU­GET!

Sockerdetox - - DAG 6-12 -

Viss­te du att du ge­nom att ta ett fo­to på var­je mål­tid, in­nan du äter den, kan hind­ra dig från att överä­ta?

I en stu­die som pub­li­ce­rats i In­ter­na­tio­nal Jour­nal of Con­su­mer Stu­di­es, bad man del­ta­gar­na att skri­va mat­dag­bok och fota vad de åt un­der en vec­ka.

Re­sul­ta­tet? Vis­sa gil­la­de att fota, and­ra fö­re­drog att skri­va dag­bok. Men samt­li­ga sa att fo­to­gra­fi­er­na, och ögon­blic­ket när de tog dem, fick dem att tän­ka på vad de åt på ett sätt som de in­te gjor­de när de skrev mat­dag­bok. De gjor­de of­ta­re and­ra val ef­ter att ha be­trak­tat fo­tot och tänk­te till en ex­tra gång in­nan de sat­te i sig mål­ti­den. De där ex­tra se­kun­der­na för ef­ter­tan­ke kan var allt du be­hö­ver för att be­stäm­ma dig för att du har lagt upp för myc­ket på tall­ri­ken, el­ler att du fak­tiskt kan väl­ja ett bätt­re al­ter­na­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.