SOV BORT SOC­KER­SU­GET

Sockerdetox - - DAG 13-20 -

Sömn är su­per­vik­tigt för att mätt­nads- och hung­er­hor­mo­ner­na ska va­ra i ba­lans, och så­le­des vik­tigt för att du ska kun­na hål­la sötsuget bor­ta. I en stu­die vid Har­vard Uni­ver­si­ty, där man an­vän­de sig av yo­gaand­ning för att be­hand­la sömn­svå­rig­he­ter or­sa­ka­de av hög ång­est, fann man att al­la för­söks­per­so­ner fick bätt­re sömn, bå­de kva­li­ta­tivt och kvan­ti­ta­tivt.

Tes­ta en and­nings­tek­nik som kal­las 4-7-8-me­to­den. Låt tung­an vi­la på ovan­si­dan in­ne i mun­nen pre­cis bakom din öv­re tand­rad och an­das ut helt och hål­let. Stäng mun­nen och an­das in ge­nom nä­san me­dan du räk­nar till fy­ra. Håll an­dan och räk­na till sju. Sen an­das du ut me­dan du räk­nar till åt­ta. Uppre­pa allti­hop tre gång­er till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.