MINDFUL EATING

Sockerdetox - - DAG 13-20 -

När du be­mäst­rar mindful eating kom­mer du au­to­ma­tiskt att skä­ra ner på ka­lo­ri­er­na.

Mindful eating är en rö­rel­se som vux­it sig stor på senare år. Det är en ku­sin till mind­full­ness och går ut på att man ska äta med al­la si­na sin­nen. Då är du näm­li­gen helt med­ve­ten om vad ma­ten sma­kar, dof­tar och hur tex­tu­ren känns. Du kom­mer att upp­skat­ta ma­ten mer och kän­na dig mät­ta­re snab­ba­re. Du får mins­kad lust att äta för sa­kens skull, och får lät­ta­re att kän­na skill­nad på hung­er och sug. Tes­ta mindful eating vid näs­ta mål­tid när du sit­ter en­sam vid bor­det. När du har övat någ­ra gång­er och kän­ner dig be­kväm med mindful eating kan du gö­ra det även när du äter bland and­ra.

Sitt vid bor­det med tall­ri­ken fram­för dig. In­nan du lyf­ter upp din gael tar du ett par dju­pa an­de­tag för att gö­ra dig mer när­va­ran­de i din kropp.

Tit­ta på din mat. Den vi­et­na­me­sis­ke bud­dist­mun­ken Thich Nhat Hanh ut­veck­la­de en öv­ning där han upp­ma­na­de si­na del­ta­ga­re att tän­ka över den re­sa som ma­ten har gjort från jord till bord. De fick till ex­em­pel fö­re­stäl­la sig al­la fa­ser som en apel­sin har pas­se­rat från det att den väx­te fram till att den fär­da­des långt för att kom­ma till din lo­ka­la livs­me­del­bu­tik och se­dan ätas upp av dig. Här upp­ma­na­des man att kän­na tack­sam­het till apel­sin­trä­det och till so­len som gav växt­kraft.

Sky­a upp ma­ten på din gael och ob­ser­ve­ra hur den förs till din mun. Lägg ma­ten på tung­an och tug­ga, känn sma­ker­na, tem­pe­ra­tu­ren och kon­si­sten­sen.

Tug­ga var­je bit minst 20 gång­er. Ge­nom att bör­ja fo­ku­se­ra in­åt och kon­cen­tre­ra dig på smak och doft kan ditt ätan­de nå helt nya ni­vå­er.

5 Gil­lar du det du äter? Öns­kar du det sö­ta­re el­ler mer salt? Är du fort­fa­ran­de hung­rig? El­ler mätt?

6 När du har ätit fär­digt, ta någ­ra dju­pa an­de­tag. På­minn dig själv om hur tall­ri­ken såg ut när den var full och hur den ser ut nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.