GÅ ÖVER TILL DEN MÖR­KA SI­DAN

Sat­sa på sä­ker cho­klad

Sockerdetox - - SOCKERLÅG FÖR ALLTID -

Bra för hjär­tat, bra för sjä­len och kanske till och med bra för din sockermage.

Mörk cho­klad är en otro­ligt bra söt­sak att ta till. Den in­ne­hål­ler be­tyd­ligt mind­re soc­ker än mjölkcho­klad och har allt­så in­te den där söt­sö­ta sma­ken som kan få su­get att kic­ka in. Och där den sö­ta sma­ken åker ut åker nyt­tig­he­ter­na in.

Mörk cho­klad är ock­så myc­ket bra på att ta död på söt­sug ef­ter ba­ra en ru­ta, till skill­nad från lju­sa­re cho­klad. Du blir till och med mind­re hung­rig, vi­sar en stu­die i Nut­ri­tion & Di­a­be­tes. Fors­ka­re gav för­söks­per­so­ner an­ting­en 100 g mörk cho­klad el­ler ljus cho­klad och er­bjöd ett par tim­mar se­nar al­li­hop piz­za. De som ha­de ätit mörk cho­klad åt i snitt 15 pro­cent mind­re än de som fått mjölkcho­klad.

Om du är van vid mjölkcho­klad, bör­ja då med mör­ka­re grad­vis för att vän­ja di­na smaklö­kar vid den mer in­ten­si­va sma­ken. Sat­sa se­dan på cho­klad med minst 70 pro­cent ka­kao och som har ka­kao överst i in­ne­hålls­lis­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.