Le­kan­de lät­ta sving­ar i Söderort

SOMMARNÖJE. Björk­ha­gens golf­klubb bju­der på även­tyr: ”Gyn­nar bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den”

Mitt i Söderort, Årsta, Enskede - - NYHETER · SÖDERORT - Eli­na Lund­berg eli­na.lund­berg@di­rekt­press.se

Nu kan du kic­ka fotboll el­ler svinga mot en in­ne­ban­dy­boll – på golf­klub­ben. Två av spe­lar­na, Han­nes och Leo, tyc­ker nya gol­fä­ven­ty­ret i Nac­ka­re­ser­va­tet är en full­träff: ”Kan hål­la på i tim­mar”.

Golf be­hö­ver in­te vara ex­klu­sivt, tvärtom. Det vill Björk­ha­gens golf­klubb i Nac­ka­re­ser­va­tet vi­sa med sin nya ba­na – ett gol­fä­ven­tyr öp­pet och gra­tis för al­la.

In­te många me­ter från Sö­der­by­sjöns ba­da­re står en lå­da med golf­klub­bor och in­ne­ban­dy­bol­lar för den som vill tes­ta den nio hål långa, lek­ful­la, ba­na.

– För att få en golf­boll att lyf­ta och fly­ga krävs en viss kraft som barn in­te kla­rar att ge­ne­re­ra och då är in­te golf så kul. Men slår du en in­ne­ban­dy­boll sä­ger det ba­ra “pang” och så fly­ger den pre­cis som när proff­sen slår på tv, sä­ger Micke Ma­denteg på golf­klub­ben.

”Ro­li­ga­re än van­lig golf”

Vill man hell­re kö­ra fot­bolls­golf och spar­ka bol­lar ner i hå­len går det ock­så bra. Sö­derorts­bor­na Han­nes och Leo, som snart är 12 år, har tes­tat och gil­lar bå­da va­ri­an­ter­na.

– Det känns an­norlun­da och är ro­li­ga­re än van­lig golf. Li­te vad som helst kan hän­da, sä­ger Han­nes.

Leo hål­ler med.

– Du be­hö­ver in­te vara skick­lig för att spe­la. Det är ba­ra att slå bol­len. Nu går vi för ho­le-in-ones. Vi kan hål­la på i tim­mar, sä­ger han.

Kan ska­pa nya golfspe­la­re

Gol­fä­ven­ty­ret an­la­des re­dan för­ra året men då var det få som spe­la­de, så i år har klub­ben fix­at snyg­ga flag­gor, ställt ner al­la pry­lar på ba­nan och gjort det en­kelt att ge sig ut på en run­da, be­rät­tar Micke Ma­denteg.

Han ha­de först tänkt att gol­fä­ven­ty­ret skul­le kos­ta en slant men när co­ro­na­vi­ru­set slog till, änd­ra­de folks se­mester­pla­ner och stäng­de många av som­ma­rens at­trak­tio­ner be­slu­ta­de klub­ben att lå­ta al­la spe­la fritt.

– Vi vill ba­ra att folk ska ha roligt och för­hopp­nings­vis mär­ker någ­ra kids att det är kul med golf och vill gå med i klub­ben. Det här är ett lätt sätt att pro­va på spor­ten även för vux­na och äld­re, sä­ger Micke Ma­denteg.

Bi­o­lo­gisk vinst

Dess­utom har golf­klub­ben fått en myc­ket snyg­ga­re en­tré där in­sek­ter kan stortri­vas, me­nar han.

– In­nan var det högt, il­la skött gräs som skug­ga­de ut al­la ra­ra blom­mor. Nu skö­ter vi det som en äng där vi gyn­nar bloms­ter­flo­ran och den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den. Det är en win-win.

Du be­hö­ver in­te vara skick­lig för att spe­la. Det är ba­ra att slå bol­len.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

RO­LI­GA­RE. Fot­bol­lar och in­ne­ban­dy­bol­lar fly­ger i luf­ten på Björk­ha­gens golf­klubb. Två av spe­lar­na Leo och Han­nes ger tum­men upp ”Det är an­norlun­da och är ro­li­ga­re än van­lig golf”.

FULL­TRÄFF. Leo sving­ar iväg en fotboll.

TILL­GÄNG­LIGT. Micke Ma­denteg och gäng­et på golf­klub­ben har fix­at flag­gor och ställt ner al­la pry­lar på ba­nan för att gö­ra det en­kelt att ge sig ut på ett gol­fä­ven­tyr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.