Or­tens bäs­ta pen­na

Mitt i Söderort, Årsta, Enskede - - NYHETER · STOCKHOLM -

● Bi­dra­gen skic­kas in mel­lan 1 juli och 5 au­gusti.

● Al­la som vill får skic­ka in bi­drag, men täv­ling­en per­so­ner 16-28 år bo­sat­ta i för­or­ten kom­mer pri­o­ri­te­ras.

● Text­längd 5-15 A4-si­dor och skri­ven av dig, får in­te ti­di­ga­re ha pub­li­ce­rats.

● Bi­drag kan läm­nas in en­skilt el­ler i grupp, pri­set de­las ut till en per­son.

● Ju­ry för ka­te­go­ri Bok: Jo­han­nes Anyuru, Sa­mi Said, Mo­na Mo­na­sa, Su­san­na Ala­ko­ski, Ja­son ”Tim­buk­tu” Di­a­ki­té, Bur­cu Sa­hin.

● Ju­ry för ka­te­go­ri Scen: Me­lo­dy Fars­hin, Ah­med Ab­dul­la­hi, Jo­set­te Bus­hell-Min­go, Da­vid Nzinga, Mi­kael Wra­nell, Far­naz Ar­ba­bi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.