Po­pu­lär bryg­ga i Sjöstan av­stängd he­la som­ma­ren

Mitt i Söderort, Årsta, Enskede - - NYHETER · STOCKHOLM - Cla­rence Fren­ker

Lug­nets ter­rass i Ham­mar­by Sjöstad har stängts av tills­vi­da­re för re­no­ve­rings­ar­be­ten. Men än­nu är in­te fi­nan­sie­ring­en löst och det kan drö­ja än­da till i höst in­nan upp­rust­ning­en kan på­bör­jas.

Den po­pu­lä­ra bryg­gan Lug­nets Ter­rass i Ham­mar­by sjöstad är se­dan en tid till­ba­ka av­stängd. Och det ser ut att drö­ja ett tag in­nan den kom­mer att öpp­na igen. An­led­ning­en är att bryg­gan är i så pass då­ligt skick att den ut­gör en säkerhetsr­isk.

– Vi har fått in väl­digt myc­ket an­mäl­ning­ar om bris­ter och ska­dor. Stads­de­len tving­a­des där­för att stänga av den för att det in­te ska ske olyc­kor, sä­ger Jo­nas Lo­berg, an­lägg­nings­chef vid tra­fik­kon­to­ret i Stock­holm.

Bryg­gan är sam­för­val­tad av Sö­der­malms stads­dels­för­valt­ning och tra­fik­kon­to­ret i Stock­holm, där stads­de­len an­sva­rar för yt­skikt och bär­li­nor och tra­fik­kon­to­ret står för den un­der­lig­gan­de bä­ran­de kon­struk­tio­nen. Det är stads­dels­för­valt­ning­ens del som har bris­ter och mås­te åt­gär­das.

– Den del av kon­struk­tio­nen vi an­svar för be­hö­ver in­te åt­gär­das. Så det här är egent­li­gen stads­de­lens fråga. Men jag kan sä­ga att vi är i pro­ces­sen att hit­ta ex­tra peng­ar för den här re­no­ve­ring­en då den in­te lig­ger in­om bud­ge­te­rad plan, sä­ger Jo­nas Lo­berg.

Sta­den in­spek­te­ra­de bryg­gan re­dan i vint­ras. Att den stängs nu be­ror på att de lö­pan­de upp­rust­ning­ar­na in­te läng­re be­döm­des vara till­räck­li­ga.

– Vi har för­sökt lap­pa och la­ga den un­der pe­ri­o­der. Men sta­den kän­de till sist att det in­te läng­re var håll­bart. Det kom in så myc­ket felan­mäl­ning­ar att det fanns en up­pen­bar risk för ska­dor, sä­ger Jo­nas Lo­berg.

Av­stäng­ning­en på­ver­kar många sjö­stads­bor som spen­de­rar se­mestern hem­ma i år.

– Vi för­sö­ker hit­ta en lös­ning och ut­re­da de möj­lig­he­ter som finns. Men till dess att fi­nan­sie­rings­frå­gan är löst, vil­ket in­te lär ske för­rän i höst, kom­mer den fort­sät­ta att vara av­stängd.

FO­TO: WIKIMEDIA COMMONS

TRASIG. Lug­nets ter­rass i Sjöstan är av­stängd och i nu­lä­get finns inga peng­ar för att la­ga den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.