Sor­gen ef­ter en skju­ten 12-åring

NOR­RA BOT­KYR­KA SÖR­JER. Hon ver­kar ha va­rit på fel plats vid fel tid­punkt, den 12-åri­ga flic­ka som sköts till döds i Hall­un­da nat­ten mot sön­da­gen. Un­der vec­kan sam­la­des om­rå­det på brotts­plat­sen för att min­nas, sör­ja och för­sö­ka för­stå. Vän­nen Se­lin: ”Hon s

SöderortDirekt Årsta Enskede - - SIDAN 1 -

En 12-årig flic­ka sköts till döds för­ra hel­gen. Av allt att dö­ma var det ett miss­tag. Att ut­om­stå­en­de dö­das är ovan­ligt, men de kri­mi­nel­la tar allt fler ris­ker, en­ligt Noa.

HALL­UN­DA

Vid 03.27 nat­ten mot sön­da­gen den 2 augusti väck­tes fle­ra bo­en­de i Hall­un­da av hö­ga smäl­lar. Po­lis till­kal­la­des och på plats vid Shell-mac­ken på Sankt Botvids väg, in­till E4:an, hit­ta­des en 12-årig flic­ka skott­ska­dad.

Flic­kan kör­des till sjuk­hus, men hen­nes liv gick in­te att räd­da.

En­ligt upp­gif­ter till bland an­nat Af­ton­bla­det, Ex­pres­sen och SVT ska flic­kan in­te ha va­rit den egent­li­ga mål­tav­lan i skjut­ning­en. Skjut­ning­en ska ha va­rit en del av en på­gåen­de kon­flikt in­om ett kri­mi­nellt nät­verk i Bot­kyr­ka.

När den här tid­ning­en gick i tryck var ing­en än­nu gri­pen för brot­tet som i nu­lä­get ut­reds som mord. Po­li­sen upp­ma­nar al­la som kan ha re­le­vant in­for­ma­tion att ta kon­takt.

Om­rå­det sör­jer

Mån­dag 14.00. Många ton­å­ring­ar och barn finns bland det hund­ra­tal per­so­ner som sam­lats för att hed­ra flic­kan som fick sitt liv för­kor­tat av en ku­la som av allt att dö­ma in­te var me­nad för hen­ne. Klass­kam­ra­ter och vän­ner sit­ter längs trot­to­ar­kan­ten i tå­rar, in­till mar­schal­ler­na som for­mar ett hjär­ta.

– Hon stod all­tid upp för folk hon bryd­de sig om, al­la äls­ka­de hen­ne, sä­ger flic­kans vän Se­lin, och stry­ker snabbt

Hon var en väl­digt glad och öp­pen per­son som in­te läm­nar nå­gon obe­rörd.

un­dan en­vi­sa tå­rar.

– Vi al­la sak­nar hen­ne. Hon ha­de många vän­ner. Hon är jät­te­sak­nad, sä­ger hon.

Rös­ten spric­ker. En vän kra­mar om henn e, och snart kom­mer en till, och en tred­je. Se­lin är in­ring­ad.

Ef­ter som­mar­lo­vet skul­le flic­kan vars min­ne hedras ha bör­jat i sju­an. Nu skri­ver en ton­års­flic­ka hen­nes namn i le­van­de ljus på par­ke­rings­plat­sen där hon mis­te li­vet.

Pro­me­ne­ra­de med hun­den

Mac­ken lig­ger pre­cis in­till ett bo­stads­om­rå­de och en­ligt upp­gif­ter till SVT var flic­kan på en pro­me­nad med sin hund när skott­loss­ning­en bör­ja­de.

– Jag ski­ter full­stän­digt i att hon var ute sent på nat­ten. Det får in­te gå till så­här, sä­ger Lot­ta Ols­son.

– Jag kom hit idag för att min gräns är nådd. Hon är in­te det förs­ta oskyl­di­ga off­ret. Det har gått all­de­les för långt och det är en frå­ga om re­sur­ser. Det är dags nu att

MINNESSTUN­D. En grupp vän­ner till flic­kan for­mu­le­rar ett brev på ett pla­kat, de skri­ver: ”Du fanns där för al­la och gav din kär­lek

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.